19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас 2019/2020

Прием в 1 клас 2019/2020

СВОБОДНИ МЕСТА ПЪРВИ КЛАС

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ -ПРИЕМ 1.ВИ КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2019/2020

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2019/2020

СВОБОДНИ МЕСТА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

СПИСЪКА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

Прием в първи клас през учебната 2019/2020

Уважаеми родители,
Записването на ученици първи клас е от 08.00 до 17.00 часа в 103 кабинет.
При подаването на документи за записване е необходимо да се носят оригиналите на
подадените документи, включително и Удостоверение за завършена подготвителна група
/оригинал/.

 

 

4 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 24 УЧЕНИЦИ = 96 УЧЕНИЦИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – ЗА ПЪРВА ГРУПА; ВТОРА ГРУПА; ТРЕТА ГРУПА;

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

 

При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

Копия от Акт за смърт на родителите.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. Удостоверява се от училището.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

 1. График на дейностите за прием в първи клас

 2. Прилежащ район

3. Система за прием на ученици в първи клас 2019-2020 г.

4. Прилежащи улици в таблица

5.Заповед

ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН:

Прием в I класПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.Деца,чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училищеВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периодът през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянен/настоящ им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащият район на училището към деня на подаване на заявлението.


Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.Дете с един или двама починали родители – 6 т.Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.Деца-близнаци - 5 т.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т. *Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий


Английски езикНемски езикАнглийски език/Немски език

Заявявам, че желая синът ми / дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.Заявявам, че не желая синът ми /дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.