fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас 2020/2021

Прием в 1 клас 2020/2021

Свободни места в първи клас след 3-то класиранеЗаявления за попълване на свободните места в първи клас се приемат в кабинет 101 от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

I I I /трето/ КЛАСИРАНЕ СПИСЪЦИ на приетите ученици в първи клас на трето класиране за учебната 2020/2021 г. 22.06.2020 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свободни места в първи клас след 2-ро класиране

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Списъци 1 клас – само вх.номер, група и точки

СПИСЪК на класираните за първи клас на второ класиране през учебната 2020/2021 г.

Английски език

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне [418.90 KB]

Немски език

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне [536.53 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [464.32 KB]

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. ЩЕ БЪДЕ НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО.

Работно време на комисията:

02.06.2020 г., 8:00 ч. – 18:00 ч.

03.06.2020 г., 14:0 ч. – 18:00 ч.
/поради провеждане на втори ДЗИ в сградата на училището/

04.06.2020 г., 8:00 ч. – 18:00 ч.

05.06.2020 г., 8:0 ч. – 17:00 ч.

I / ПЪРВО / КЛАСИРАНЕ

01.06.2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

КАКТО СЛЕДВА : АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в първи клас за учебната 2020/2021 година (оригинал, готова бланка)

2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал)

3. За категория „А. Водещ критерий“ се представят следните документи:

– Копие от удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване

– Лична карта за удостоверяване на личността на подаващия заявлението (не е необходимо копие)

 4 . При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

– Копие от решение на ТЕЛК на детето;

– Копие от Акт за смърт на родителите;

– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.                                                                                  

НЕ Е необходимо да бъдат прилагани Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО и Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, тъй като са предоставени служебно от районната администрация. 

Записването на  класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата на 03.06.2020 г., записването на  класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа. На 17.06.2020 г. ще се проведе Националното външно оценяване за VII клас, поради което записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В
I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [255.05 KB]

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – 19. СУ

https://19su.priem1klas.eu/

Заявление за кандидатстване в първи клас. Системата за електронно подаване на документите ще бъде активирана на 21.04.2020г.

Подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 140, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО – София-град

Изх. № РУО1-8000/09.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам, че подаването на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище по чл. 140, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото образование за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, ще се извършва по електронен път.

В тази връзка следва да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности /СОП/, настойници и лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителски грижи, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства, че подаването на заявление съгласно чл. 140, ал. 2, т. 1 на Наредбата за приобщаващото образование за изготвяне на становище ще се осъществява по електронен път /по имейл/. Останалите документи, посочени в чл. 140, ал. 2, т. 3-5 на Наредбата за приобщаващото образование, могат да се изпратят на хартиен носител до Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП на адреса на РЦПППО – София-град, с препоръчано писмо или по куриер. При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер, същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО – София-град след отмяна на извънредното положение, за да се окомплектоват документите, необходим за осъществяване на процедурата.

Същият принцип следва да се спазва и при отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас – заявлението по чл. 139, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото обучение се подава по имейл до РЦПППО – София-град, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба – на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност  – на място в РЦПППО – София-град, след приключване на извънредното положение.

С оглед гореизложеното, на сайта на РЦПППО – София-град ще бъдат публикувани документи в word формат, които родителите да попълват и да изпращат на имейла на РЦПППО – София-град, както и информация, че към момента на подаване на съответното заявление не трябва да се изпращат изброените документи в чл. 139, ал. 2 и в чл. 140, ал. 2, т. 3-5 на Наредбата за приобщаващото образование, тъй като съдържат лични данни на детето или ученика. Същите могат да се изпратят с препоръчано писмо или по куриер до РЦПППО – София-град, а при обективна невъзможност – да бъдат предоставени на място в РЦПППО – София-град, след отмяна на извънредното положение в страната.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Изх.№ РУО1-6995/19.03.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В изпълнение на Решение №129 по протокол №72 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град, Ви уведомявам, че със заповед № СОА20-РД 09-1475/12.03.2020 г. на кмета на Столична община е утвърден график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година и прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графикът за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.   

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното  спазване на нормативните изисквания.

Вярвам във Вашия професионализъм за коректност и сътрудничество като гаранция за успех на предстоящия прием в първи клас.

 Приложение:

  1. Утвърден график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.  

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД