19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас 2022/2023

Прием в 1 клас 2022/2023

Уважаеми родители,

 Записването на учениците, приети на четвърто класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  04.07.2022 г. – 06.07.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


Записването на учениците, приети на трето класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  27.06.2022 г. – 01.07.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


Записването на учениците, приети на второ класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  20.06.2022 г. – 24.06.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

При записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
1. Удостоверение за завършено предучилищно образование (оригинал);
2. Акт за раждане (оригинал и копие);

  1. Лична карта на записващия родител.

Работно време на комисията по записване:

  • На 20.06.2022 – след публикуване на резултатите от класирането
  • От 21.06.2022 г. до 24.06.2022 г. – 9.00 ч. -17.00 ч.

Важно!

* При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.


 

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на първо класиране за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  06.06.2022 г. – 17.06.2022 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

Информираме Ви, че при записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
1. Удостоверение за завършено предучилищно образование (оригинал);
2. Акт за раждане (оригинал и копие);

3. Лична карта на записващия родител.


Работно време на комисията по записване:

          На 06.06.2022 – след публикуване на резултатите от класирането

          От 07.06.2022 г. до 17.06.2022 г. – 9.00 ч. -17.00 ч.

Важно!:

*На 14.06.2022 г. и на 16.06.2022 г. – записването е само с КЕП, тъй като се  провежда национално външно оценяване/ НВО/ и в училище не се допуска присъствие на външни хора.

*При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език  децата ще бъдат записвани в паралелка, в която има свободни места.

Очакваме Ви!


График на дейностите за прием на децата в първи клас 2022/2023

Заповед 1105/25.03.2022 – прием 1 клас

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.
Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес:
https://kg.sofia.bg/#/calendar


Уведомявам Ви, че с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното спазване на нормативните изисквания.

Приложение:

 

  1. Решение № 101/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.
  2. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VztGeYMfAiE