19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас 2020/2021

Прием в 1 клас 2020/2021

Изх.№ РУО1-6995/19.03.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В изпълнение на Решение №129 по протокол №72 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на област София-град, Ви уведомявам, че със заповед № СОА20-РД 09-1475/12.03.2020 г. на кмета на Столична община е утвърден график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година и прилежащи райони на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графикът за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.   

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното  спазване на нормативните изисквания.

Вярвам във Вашия професионализъм за коректност и сътрудничество като гаранция за успех на предстоящия прием в първи клас.

 Приложение:

  1. Утвърден график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.  

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД