19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас 2023/2024

Прием в 1 клас 2023/2024

Разпределение на учениците в 1. клас – учебна 2023/2024 г.

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на първо класиране за учебната 2023/2024 г. ще се осъществява в периода  06.06.2023 г. – 15.06.2023 г., кабинет №102 от 9:00 до 17:00 часа

При записване за първи клас е необходимо да представите следните документи:
1. Удостоверение за завършено предучилищно образование (оригинал);
2. Акт за раждане (оригинал и копие);

  1. Лична карта на записващия родител.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Работно време на комисията по записване:

  • От 06.06.2023 г. до 15.06.2023 г. – 9.00 ч. -17.00 ч.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Важно!

* На 13.06.2023 г. и на 16.06.2023 г. се провежда национално външно оценяване /НВО/ и в училище не се допуска присъствие на външни хора.

При изчерпване на местата за дадена паралелка с определен чужд език децата ще бъдат записвани в паралелката, в която има свободни места.

*ЗАПИСВАНЕТО Е НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕ.

Очакваме Ви!

През учебната 2023/2024 г. 19. СУ „Елин Пелин” ще приеме 96 първокласници.

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Чужд език Брой паралелки Брой ученици
Английски език 1 24
Английски език 1 24
Немски език 1 24
Немски език  
1 24

Изучаването на чужд език започва от първи клас.

Учениците изучават интензивно езиците – по 14 учебни часа седмично.

Обръщаме внимание на родителите, че предпочитанията за език ще посочите при записването!

След завършване на 4. клас – има възможност да се явят на изпит за сертификат на  Кеймбридж или на Гьоте-институт.

За учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел.:+359 2 952 2484 или на e-mail: school@19sou.bg

Ден на отворените врати за прием в 1. клас

Уважаеми родители,

Във връзка с патронния празник на 19. СУ „Елин Пелин“ на 18.04.2023 г. ще се проведе Ден на отворените врати.

От 08.00 ч. до 08.30 ч. е предвидена разяснителна кампания за
родители на бъдещи първокласници.

От 08.30 ч. до 13.00 ч. учителите, преподаващи в IV клас, ще изнесат открити уроци по график.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

 


Уведомявам Ви, че с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 02.03.2022 г. С тази наредба се отменя Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното спазване на нормативните изисквания.

Приложение:

  1. Решение № 101/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.
  2. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.