19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Бюджет
Home

Бюджет

 

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021

 

Oтчет първо тримесечие 2021

 

Сканирано изображение

Д О К Л А Д

За изпълнението на бюджета на 19 СУ

към 31.12.2020г

Получената субсидия за държавна дейност /приходен §6109/ е в размер на 3 285979лв. Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ 2 595 лв., а от други приходи/§3619/-25 391лв. Платеният корпоративен данък е 127лв/§3702/.Постъпили са дарения в размер на 1 350лв./§4501. Въстановеният преходен остатък към 31.12.2020година е в размер на 152137лв.

Разходите в размер на 3 346522 лв. са както следва:

-2525814 лв. за заплати и осигурителни вноски от работодател/ разходен §0100 и §0500/,в.т.ч. по дейност 322-общообразователни училища- 2442868 лв и по дейност 338- ресурсно подпомагане-82946лв.

23 052 лв.-изплатени обезщетения на персонала /§208/ по дейност 322- /общообразователни училища/

95 788 лева – изплатени средства за СБКО и представително облекло на персонала/§205/ в т.ч. по дейност 322-общообразователти училища-93337лв. и по дейност 338- ресурсно подпомагане2451лв.

-5 362лв-изплатени др.възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения /§202/ по дийност 322-общообразователни училища.

13 478лв-изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 322-общообразователни училища- 12401лв и по дейност 338-ресурсно подпомагане- 1077лв.

33 517лв.-безплатни закуски по ПМС 308/§1011/ по дейност 322-общообразователни училища.

– 500лв.-медикаменти по дийност 322-/1012/-200лв и 300лв-дейност 437

55 463лв.-училищна документация и учебни материали/§1014/ в т.ч. по дейност 322-общообравователни училища –4919 лв. и по дейност 389-др.дейности по образованието-50544лв.

48 745лв.-хигиенни ,канцеларски и др.материали/§1015/ по дейност 322-47485лв .дейност713-833лв и дейност 714-427лв.

 

191309лв.-разходи за външни услуги/охрана,телефон, интернет и др./§1020/по дейност 322-общообразователни ущилища -182208лв. и по дейност 338-други дейности по образованието-4401лв.за дейност -713-2464лв и 714 дейност-2233лв

-177526 лв.-разходи за текущи ремонти-дейност 322/1030§/

-9043лв-разходи за застраховки /1062/

-31410лв-стипендии в дейност 322-31275лв и135лв-дейност389/§4000/

75520лв-разходи за придобиване на ДМА /§5201/ по дейност 322-общообразователни училища.

-54 804 лв.-разходи за придобиване на ДМА /§5203/

4342.лв- на НДА/§5301/ по дейност 322-общообразователни училища .

За изтеклата финансова година училището няма задължения към доставчици./с-ка4110/.По /с-ка4120/Вземания от клиенти от страната сумата от 4550 лв. е дължима от част от клубовете.

През учебната година 19СУ е участвало в следните програми:

1.Занимания по интереси-въстановени преходен остатък-6240лв.

2.Образование за утрешният ден-въстановен преходен остатък -2832лв.

3. Еразъм + постълили приходи-41567.78лв

ДИРЕКТОР :

/ Кл.Арабаджиева/

Тримесечен очет 12.2020

ПРЕДХОДНИ БЮДЖЕТИ

Тримесечен отчет месец 09.2020

Тримесечен отчет месец 06.2020

Тримесечен  доклад  месец 3.2020