19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726/ Ключова дейност 1

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за участие в проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726

на тема:

„Стратегии за  осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“, –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, финансиран от програма „Еразъм+“

/реализация на проекта в период от 12 месеца – от 01.06.2023 г. до 31.05.2024 г./

19.СУ „Елин Пелин“ е иновативно училище, в което учениците проявяват богато творческо въображение и показват завиден стремеж към усъвършенстване на познанията си по различните учебни дисциплини. Взаимопомощта и толерантността са водещи във философията на преподавателите. Мисията им е стремежът към постоянно повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интересите на учениците, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност.

Училището ни получи одобрение на поредния проект на тема „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ в рамките на програма „Еразъм+“.  В рамките на проекта се планира провеждането на мобилност на 12 учители от училището до Лисабон – Португалия, Барселона – Испания и Флоренция- Италия. Темата на първия курс е „Mental Health Awareness for Teachers and Students“ и ще се проведе в Лисабон, Португалия. Вторият курс на тема „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers“ ще се проведе в Барселона, Испания и Флоренция, Италия.   Изготвена е работен план- програма с времеви график на заложените в проектното предложение дейности.  

 Проектът  се реализира  на три етапа:

 Етап 1. Предварителна подготовка: формулиране на подходяща тема и избор на подходящи курсове от надежден доставчик с опит, обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване на ПС, подаване на  проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като национална агенция,  сформиране на екип, предварителна регистрация на избраните курсове и комуникация с Europass teacher academy, оформяне документи към ЦРЧР; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители,предварителна подготовка на участниците и запознаване с препоръчителни материали за курса; застраховане.

  Етап 2. Обучения в рамките на проекта: реализиране на мобилност на 12 преподаватели  от  начален етап, прогимназия, гимназия, ръководство и психолог в  два различни едноседмични структурирани курса с  предварително изготвена работна програма на проекта и надежден доставчик – Europass teacher academy. 

Провеждане на мобилности по утвърден график – работна програма. При непредвидима ситуация е възможно да се измени графикът и да се отложи във времето.

Пътуващи учители и времеви график на провеждане на мобилността са както следва:

 1. За обучителния курс  на тема „Mental Health Awareness for Teachers and Students“ в Лисабон, Португалия, участие в мобилност, в периода 20-25.11.2023 г, да вземат следните одобрени участници: М. Петкова. Кл. Арабаджиева, Г. Узунова, Б. Тодорова, Николинка Василева и Красимира Петрова.
 2. За обучителния курс на тема „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers“ се взе решение групата  да се раздели на две локации: трима учители /Мая Желязкова. Маргарита Маринова и Денчо Данчев/ да участват в мобилност в Барселона, Испания в периода 09-14.10.2023 г. Други трима колеги /Мая Захариева, Десислава Петрова и Ангелина Секулова/ ще вземат участие в същия курс, но в Флоренция, Италия в периода 02-09.10.2023 г .

Всички подготвителни дейности ще бъдат осъществявани от кандидатите с подкрепата и съдействието на техните колеги от методическите обединения и под прякото ръководство на ръководителя на проекта и училищната администрация и ръководство.

Провеждане на описаните дейности в проектното предложение и спрямо приложения работен план-програма с разписани количествени и качествени показатели. След подписване на договора с ЦРЧР, всяка евентуална промяна ще бъде подкрепена с официален документ, приложен в досието на проекта.

Кратко представяне на избраните курсове:

 1. ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”

Голяма част от учителите и учениците изпитват проблеми с психичното здраве, без дори да го осъзнават. По тази причина е важно учителите да имат добра грамотност по темата и да са наясно с инструменти и стратегии, които могат да помогнат както на самите тях, така и на техните ученици.

Основната цел на този курс е да помогне на участниците в образователния процес да развият своята осведоменост за психичното здраве и да идентифицират и прилагат подходящи стратегии за подкрепа. По време на курса те ще се научат как да откриват рисковите фактори и причините за често срещани проблеми с психичното здраве; ще бъдат изследвани връзките между него, детското развитие и академичните постижения; ще се научат как да прилагат различни концепции за консултиране и стратегии за ментално здраве. Комбинирайки теория и практически интервенции, те ще бъдат по-добре подготвени да помогнат на ученици, които имат проблеми с психичното здраве, както и да се грижат добре за своето собствено.

 1. ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers”

Този курс е разработен с цел да въоръжи учителите с ефективни инструменти и стратегии за справяне със стреса. Чрез практически дейности участниците ще придобият умения да се грижат за собственото си добро психично и физическо здраве и да поддържат благоприятен климат в класната стая.

Курсът предлага най-новите научни доказателства относно ползите от програмите за редуциране на стреса, особено в училищната среда. Участниците ще се запознаят с последиците от него и тревожността върху ученето, както и с начините да помогнат на учениците да предотвратяват и да се справят с подобни проблеми. Ще могат да изпитат най-полезните техники за релаксация, подходящи за класната стая и извън нея. Ще имат възможност да се фокусират върху важността от повишаването на  емоционалната интелигентност.

В края на курса участниците ще са усвоили знания за най-ефективните начини за справяне със стреса и ще могат да прилагат основани на научни изследвания стратегии в своите училища.

Резултати от обучението

Курсовете ще помогнат на участниците да:

 • използват практически инструменти за справяне със стреса в образователна среда;
 • изградят устойчивост към стреса, да се справят с напрегнати ситуации на работното място и да подобрят своето психическо и физическо здраве;
 • развият емоционалната си интелигентност, за да се справят по-добре със стреса;
 • включат уменията за развиване на емоционалната интелигентност в учебния план;
 • помагат на учениците да се справят със стреса в училище;
 • разбират най-добрите техники за релаксация за учители и ученици;
 • развият своята осведоменост за психичното здраве и разберат проблемите с психичното здраве;
 • приложат подходящи стратегии за подкрепа;
 • оказват помощ на учениците си и да прилагат методи, чрез които да се справят със стреса в училище;
 • разбиране на най-добрите техники за релаксация за преподаватели и ученици;
 • стратегии за подкрепа, които ще насърчат благополучието на учителите.
 • получат сертификат за присъствие, гарантиран за участници, които посещават поне 80% от всеки курс.

Етап 3. Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им.     Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения за справяне със стреса, ще доведе до по добра комуникация с  колеги, учениците и  родителите им.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Разпространението на резултатите ще се осъществи посредством заложените и описани в проектното предложение дейности.

Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

Проведени мобилности по проекта!

През месеците октомври и ноември общо 12 колеги от начален етап, прогимназия, гимназия и ръководство взеха участие в два обучителни курса по предварително избрани теми. Трима колеги се обучаваха в гр. Флоренция, Италия, в периода 01-08.10.2023 г, други трима посетиха гр. Барселона, Испания, в периода 08-15.10.2023 г. с цел междукултурен обмен на проекти и добри практики в Европа на тема ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers”.  Курсът имаше за цел да предложи на учителите набор от ефективни инструменти и стратегии за справяне със собствения стрес и стреса на техните ученици. Чрез практически дейности участниците се научиха как да се грижат за доброто си психично и физическо здраве, как да поддържат благоприятен климат в класната стая, как да се справят със стресови ситуации на работното място. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, осигуряват на педагозите стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот.

През месец ноември шестима учители взеха участие във втория обучителен курс в гр. Лисабон, Португалия, в периода 18 – 26.11.2023 г. на тема: ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”. Курсът имаше за цел да помогне на учителите да развият своята осведоменост за психичното здраве, да идентифицират и прилагат подходящи стратегии за подкрепа. По време на мобилността участниците се научиха как да откриват рисковите фактори и причините за често срещани проблеми с психичното здраве. Изследваха се връзките между него, детското развитие и академичните постижения. Компетентностите, придобити от курса, са приложими както в училище, така и в реалния живот.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимо то ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и при общуването с ученици и техните родители.

Двата курса помогнаха на участниците да:

 • Развият своята осведоменост за психичното здраве;
 • Разберат проблемите, свързани с психичното здраве;
 • Приложат подходящи стратегии за подкрепа;
 • Подобрят емоционалната си интелигентност за по-лесно справяне със стреса;
 • Оказват помощ на учениците си и да прилагат методи, чрез които да се справят със стреса в училище;
 • Стратегии за подкрепа, които ще насърчат благополучието на учителите;
 • Да използват практически инструменти за справяне със стреса в образователна среда;
 • Да изградят устойчивост към стреса, да се справят с напрегнати ситуации на работното място и да подобрят своето психическо и физическо здраве;
 • Да развият емоционалната си интелигентност;
 • Да включат уменията за развиване на емоционалната интелигентност в учебния процес;
 • Да помагат на учениците да се справят със стреса в училище;
 • Да разбират и прилагат най-добрите техники за релаксация за учители и ученици.

Курсовият доставчик и на двете мобилности отново бе Europass teacher academy. Всички заложени в предварителната програма дейности се реализираха успешно, работният език беше английският.   По време на престоя си във Флоренция, Барселона и Лисабон, участниците в  двата курса се запознаха с историята на държавата, архитектурата и забележителностите на съответния град. Тези два курса предоставиха възможност на 19. СУ “Елин Пелин” да изгради трайни приятелски взаимоотношения с други участници/училища от Германия, Гърция, Австрия, Финландия, Нидерландия, Португалия,  Словакия и Хърватска, създавайки бъдещи възможности за обмен на ученици и учители.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства и обмен на ученици и учители.

Флоренция

Барселона

Лисабон

Вътрешноквалификационно обучение!

На 26.10.2023 г.  в  презентационната зала на 19.СУ “Елин Пелин”, от 13:00 до 14:00 ч. се проведе вътрешноквалификационно обучение – презентация, свързана с разпространение на резултатите по европейски проект на тема  „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, с  договорен номер: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726. Над 50 учители и непедагогически персонал от 19.СУ имаше възможност да присъства. Събитието бе с практическа насоченост на тема: ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers” – участвалите в обучението колеги споделиха наученото по време на мобилността им във Флоренция и Барселона през м. октомври 2023.

Работилница за идеи!

На 31.10.2023 г.  в  презентационната зала на хотел “Парадайс”,  в Цигов чарк, от 10:30 до 12:00 ч. се проведе изнесено вътрешноквалификационно обучение – работилница за идеи, свързана с разпространение на резултатите по европейски проект на тема  „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, с  договорен номер:2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726. На събитието участваха 45 учители и непедагогически персонал от 19.СУ.  Събитието обхвана различни тематични дейности за справяне със стреса, показани от колегите, участвали в обучителен курс на тема: ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers” в Испания, през м. октомври 2023.

Арт-ателие!

Събитието „Арт ателие – техники за справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в училищната среда“ беше проведено на 5. февруари 2024 г. от 9:30 до 11:00 часа в презентационна зала на 19.СУ. Събитието беше свързано с разпространението на резултатите от европейски Еразъм+ проект на тема „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“. Програмата включваше лекции и дискусии, водени от учители, взели участие в мобилностите, които демонстрираха различни методи и техники за справяне с проблемите на психичното здраве и стреса, включително „Познай кой съм аз – дърво на доброто и съзвездие от 100 добрини“, „Открий ме – ресурси“, „Опознай себе си“, самооценка на гъвкавостта и устойчивостта на стресови ситуации и други. Събитието даде възможност на колегите, участвали във втория обучителен курс на тема ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”, в периода  18 – 26.11. 2023 г в гр. Лисабон, Португалия да демонстрират какво са научили и как са го приложили реално в класната стая. Арт работилницата завърши с рефлексия и обратна връзка от всички участници, учители и родители. Планираме следващо подобно събитие за 18 април 2024 г. под заглавие „Заедно сред природата“.

Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.