19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726/ Ключова дейност 1

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за участие в проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726

на тема:

„Стратегии за  осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“, –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, финансиран от програма „Еразъм+“

/реализация на проекта в период от 12 месеца – от 01.06.2023 г. до 31.05.2024 г./

19.СУ „Елин Пелин“ е иновативно училище, в което учениците проявяват богато творческо въображение и показват завиден стремеж към усъвършенстване на познанията си по различните учебни дисциплини. Взаимопомощта и толерантността са водещи във философията на преподавателите. Мисията им е стремежът към постоянно повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интересите на учениците, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност.

Училището ни получи одобрение на поредния проект на тема „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ в рамките на програма „Еразъм+“.  В рамките на проекта се планира провеждането на мобилност на 12 учители от училището до Лисабон – Португалия, Барселона – Испания и Флоренция- Италия. Темата на първия курс е „Mental Health Awareness for Teachers and Students“ и ще се проведе в Лисабон, Португалия. Вторият курс на тема „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers“ ще се проведе в Барселона, Испания и Флоренция, Италия.   Изготвена е работен план- програма с времеви график на заложените в проектното предложение дейности.  

 Проектът  се реализира  на три етапа:

 Етап 1. Предварителна подготовка: формулиране на подходяща тема и избор на подходящи курсове от надежден доставчик с опит, обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване на ПС, подаване на  проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като национална агенция,  сформиране на екип, предварителна регистрация на избраните курсове и комуникация с Europass teacher academy, оформяне документи към ЦРЧР; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители,предварителна подготовка на участниците и запознаване с препоръчителни материали за курса; застраховане.

  Етап 2. Обучения в рамките на проекта: реализиране на мобилност на 12 преподаватели  от  начален етап, прогимназия, гимназия, ръководство и психолог в  два различни едноседмични структурирани курса с  предварително изготвена работна програма на проекта и надежден доставчик – Europass teacher academy. 

Провеждане на мобилности по утвърден график – работна програма. При непредвидима ситуация е възможно да се измени графикът и да се отложи във времето.

Пътуващи учители и времеви график на провеждане на мобилността са както следва:

 1. За обучителния курс  на тема „Mental Health Awareness for Teachers and Students“ в Лисабон, Португалия, участие в мобилност, в периода 20-25.11.2023 г, да вземат следните одобрени участници: М. Петкова. Кл. Арабаджиева, Г. Узунова, Б. Тодорова, Николинка Василева и Красимира Петрова.
 2. За обучителния курс на тема „Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers“ се взе решение групата  да се раздели на две локации: трима учители /Мая Желязкова. Маргарита Маринова и Денчо Данчев/ да участват в мобилност в Барселона, Испания в периода 09-14.10.2023 г. Други трима колеги /Мая Захариева, Десислава Петрова и Ангелина Секулова/ ще вземат участие в същия курс, но в Флоренция, Италия в периода 02-09.10.2023 г .

Всички подготвителни дейности ще бъдат осъществявани от кандидатите с подкрепата и съдействието на техните колеги от методическите обединения и под прякото ръководство на ръководителя на проекта и училищната администрация и ръководство.

Провеждане на описаните дейности в проектното предложение и спрямо приложения работен план-програма с разписани количествени и качествени показатели. След подписване на договора с ЦРЧР, всяка евентуална промяна ще бъде подкрепена с официален документ, приложен в досието на проекта.

Кратко представяне на избраните курсове:

 1. ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”

Голяма част от учителите и учениците изпитват проблеми с психичното здраве, без дори да го осъзнават. По тази причина е важно учителите да имат добра грамотност по темата и да са наясно с инструменти и стратегии, които могат да помогнат както на самите тях, така и на техните ученици.

Основната цел на този курс е да помогне на участниците в образователния процес да развият своята осведоменост за психичното здраве и да идентифицират и прилагат подходящи стратегии за подкрепа. По време на курса те ще се научат как да откриват рисковите фактори и причините за често срещани проблеми с психичното здраве; ще бъдат изследвани връзките между него, детското развитие и академичните постижения; ще се научат как да прилагат различни концепции за консултиране и стратегии за ментално здраве. Комбинирайки теория и практически интервенции, те ще бъдат по-добре подготвени да помогнат на ученици, които имат проблеми с психичното здраве, както и да се грижат добре за своето собствено.

 1. ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers”

Този курс е разработен с цел да въоръжи учителите с ефективни инструменти и стратегии за справяне със стреса. Чрез практически дейности участниците ще придобият умения да се грижат за собственото си добро психично и физическо здраве и да поддържат благоприятен климат в класната стая.

Курсът предлага най-новите научни доказателства относно ползите от програмите за редуциране на стреса, особено в училищната среда. Участниците ще се запознаят с последиците от него и тревожността върху ученето, както и с начините да помогнат на учениците да предотвратяват и да се справят с подобни проблеми. Ще могат да изпитат най-полезните техники за релаксация, подходящи за класната стая и извън нея. Ще имат възможност да се фокусират върху важността от повишаването на  емоционалната интелигентност.

В края на курса участниците ще са усвоили знания за най-ефективните начини за справяне със стреса и ще могат да прилагат основани на научни изследвания стратегии в своите училища.

Резултати от обучението

Курсовете ще помогнат на участниците да:

 • използват практически инструменти за справяне със стреса в образователна среда;
 • изградят устойчивост към стреса, да се справят с напрегнати ситуации на работното място и да подобрят своето психическо и физическо здраве;
 • развият емоционалната си интелигентност, за да се справят по-добре със стреса;
 • включат уменията за развиване на емоционалната интелигентност в учебния план;
 • помагат на учениците да се справят със стреса в училище;
 • разбират най-добрите техники за релаксация за учители и ученици;
 • развият своята осведоменост за психичното здраве и разберат проблемите с психичното здраве;
 • приложат подходящи стратегии за подкрепа;
 • оказват помощ на учениците си и да прилагат методи, чрез които да се справят със стреса в училище;
 • разбиране на най-добрите техники за релаксация за преподаватели и ученици;
 • стратегии за подкрепа, които ще насърчат благополучието на учителите.
 • получат сертификат за присъствие, гарантиран за участници, които посещават поне 80% от всеки курс.

Етап 3. Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им.     Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения за справяне със стреса, ще доведе до по добра комуникация с  колеги, учениците и  родителите им.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Разпространението на резултатите ще се осъществи посредством заложените и описани в проектното предложение дейности.

Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

Проведени мобилности по проекта!

През месеците октомври и ноември общо 12 колеги от начален етап, прогимназия, гимназия и ръководство взеха участие в два обучителни курса по предварително избрани теми. Трима колеги се обучаваха в гр. Флоренция, Италия, в периода 01-08.10.2023 г, други трима посетиха гр. Барселона, Испания, в периода 08-15.10.2023 г. с цел междукултурен обмен на проекти и добри практики в Европа на тема ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers”.  Курсът имаше за цел да предложи на учителите набор от ефективни инструменти и стратегии за справяне със собствения стрес и стреса на техните ученици. Чрез практически дейности участниците се научиха как да се грижат за доброто си психично и физическо здраве, как да поддържат благоприятен климат в класната стая, как да се справят със стресови ситуации на работното място. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, осигуряват на педагозите стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот.

През месец ноември шестима учители взеха участие във втория обучителен курс в гр. Лисабон, Португалия, в периода 18 – 26.11.2023 г. на тема: ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”. Курсът имаше за цел да помогне на учителите да развият своята осведоменост за психичното здраве, да идентифицират и прилагат подходящи стратегии за подкрепа. По време на мобилността участниците се научиха как да откриват рисковите фактори и причините за често срещани проблеми с психичното здраве. Изследваха се връзките между него, детското развитие и академичните постижения. Компетентностите, придобити от курса, са приложими както в училище, така и в реалния живот.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимо то ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и при общуването с ученици и техните родители.

Двата курса помогнаха на участниците да:

 • Развият своята осведоменост за психичното здраве;
 • Разберат проблемите, свързани с психичното здраве;
 • Приложат подходящи стратегии за подкрепа;
 • Подобрят емоционалната си интелигентност за по-лесно справяне със стреса;
 • Оказват помощ на учениците си и да прилагат методи, чрез които да се справят със стреса в училище;
 • Стратегии за подкрепа, които ще насърчат благополучието на учителите;
 • Да използват практически инструменти за справяне със стреса в образователна среда;
 • Да изградят устойчивост към стреса, да се справят с напрегнати ситуации на работното място и да подобрят своето психическо и физическо здраве;
 • Да развият емоционалната си интелигентност;
 • Да включат уменията за развиване на емоционалната интелигентност в учебния процес;
 • Да помагат на учениците да се справят със стреса в училище;
 • Да разбират и прилагат най-добрите техники за релаксация за учители и ученици.

Курсовият доставчик и на двете мобилности отново бе Europass teacher academy. Всички заложени в предварителната програма дейности се реализираха успешно, работният език беше английският.   По време на престоя си във Флоренция, Барселона и Лисабон, участниците в  двата курса се запознаха с историята на държавата, архитектурата и забележителностите на съответния град. Тези два курса предоставиха възможност на 19. СУ “Елин Пелин” да изгради трайни приятелски взаимоотношения с други участници/училища от Германия, Гърция, Австрия, Финландия, Нидерландия, Португалия,  Словакия и Хърватска, създавайки бъдещи възможности за обмен на ученици и учители.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства и обмен на ученици и учители.

Флоренция

Барселона

Лисабон

Вътрешноквалификационно обучение!

На 26.10.2023 г.  в  презентационната зала на 19.СУ “Елин Пелин”, от 13:00 до 14:00 ч. се проведе вътрешноквалификационно обучение – презентация, свързана с разпространение на резултатите по европейски проект на тема  „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, с  договорен номер: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726. Над 50 учители и непедагогически персонал от 19.СУ имаше възможност да присъства. Събитието бе с практическа насоченост на тема: ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers” – участвалите в обучението колеги споделиха наученото по време на мобилността им във Флоренция и Барселона през м. октомври 2023.

Работилница за идеи!

На 31.10.2023 г.  в  презентационната зала на хотел “Парадайс”,  в Цигов чарк, от 10:30 до 12:00 ч. се проведе изнесено вътрешноквалификационно обучение – работилница за идеи, свързана с разпространение на резултатите по европейски проект на тема  „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, с  договорен номер:2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726. На събитието участваха 45 учители и непедагогически персонал от 19.СУ.  Събитието обхвана различни тематични дейности за справяне със стреса, показани от колегите, участвали в обучителен курс на тема: ”Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers” в Испания, през м. октомври 2023.

Арт-ателие!

Събитието „Арт ателие – техники за справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в училищната среда“ беше проведено на 5. февруари 2024 г. от 9:30 до 11:00 часа в презентационна зала на 19.СУ. Събитието беше свързано с разпространението на резултатите от европейски Еразъм+ проект на тема „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“. Програмата включваше лекции и дискусии, водени от учители, взели участие в мобилностите, които демонстрираха различни методи и техники за справяне с проблемите на психичното здраве и стреса, включително „Познай кой съм аз – дърво на доброто и съзвездие от 100 добрини“, „Открий ме – ресурси“, „Опознай себе си“, самооценка на гъвкавостта и устойчивостта на стресови ситуации и други. Събитието даде възможност на колегите, участвали във втория обучителен курс на тема ”Mental Health Awareness for Teachers and Students”, в периода  18 – 26.11. 2023 г в гр. Лисабон, Португалия да демонстрират какво са научили и как са го приложили реално в класната стая. Арт работилницата завърши с рефлексия и обратна връзка от всички участници, учители и родители. Планираме следващо подобно събитие за 18 април 2024 г. под заглавие „Заедно сред природата“.

“Заедно сред природата”

  На 18.04.2024 г., по време на патронния празник на 19. СУ „Елин Пелин“, се проведоха дни на отворени врати и открити уроци. Имаше организирани различни дейности, открити уроци за първи клас, иновационен лагер за 7 клас с тема “Подход към идеите на бъдещето”. Всички останали ученици, от 2. до 12. клас, взеха участие в различни дейности : изнесен урок „Заедно сред природата“, посещения на музей, паркове и други културни институции. Това даде възможност на ученици, родители и учители да се включат в практически занимания и игри на открито за справяне със стреса, съчетани с много позитивни емоции.

  Чрез активното участие на всички членове на училищната общност, това масово събитие „Заедно сред природата“ допринесе за:

 • Укрепване на връзката между учители, ученици и родители и сплотяване на училищната общност;
 • Развиване на емоционална интелигентност сред учениците;
 • Практическо приложение на техники за справяне със стреса в забавна и непринудена атмосфера сред природата, на открито или в културна среда

Вярваме, че чрез активна работа, сътрудничество и иновативни подходи можем да създадем здравословна и подкрепяща среда, в която учениците да се чувстват щастливи, уверени и готови да се справят с предизвикателствата на живота. Изнесените уроци са свързани с приложение и разпространение на резултатите по европейски проект на тема  „Стратегии за осъзнаване, разпознаване и справяне с проблемите на психичното здраве и стреса в съвременната училищна среда!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, с  договорен номер:2023-1-BG01-KA122-SCH-000119726.

#психичноздраве#19суелинпелин #здравословнаиподкрепяща среда #здраве#култура #емоционална интелигентност#благополучие

Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА