19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544/Ключова дейност 2

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за финансиране като координaтор в проект №2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544

на тема:

“Digital pedagogical strategy for Z generation” –  Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“   с общ грант от 131246 евро за създаването на интелектуален продукт.

/реализация на проекта в период от 24 месеца – от 01.11.2021 г. до 01.11.2023 г./

Страни партньори по проекта са: България, Норвегия, Полша и Литва.

Линк към сайта на проекта: https://digipedzgen.eu/

Линк към страницата на ЕК визитка на проекта: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544

 

Мисията на 19. СУ “Елин Пелин” e стремежът към постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители, и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност. В резултат на пандемията, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че благодарение на технологиите, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани.

Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е свързано с процеса на подобряване на дигиталните педагогически компетентности на учителите ни. По тези причини учителите от този етап на обучение трябва не само да разчитат на технологични ресурси при преподаване, но също така трябва да притежават необходими умения, за да разберат образователните възможности, предлагани от ИКТ, да могат ефективно да ги предават на своите ученици, да ги споделят с други колеги. Кризата с COVID-19 подчерта важността на цифровия преход в образованието за дигиталната трансформация, от която Европа се нуждае и постави началото на така необходимата дигитална трансформация на образователния сектор.

Основната цел е да се развият дигитални приятелски училища, които имат ясна дигитална педагогическа стратегия, дигитални педагогически компетенции на преподавателите, които им позволяват да предоставят висококачествено приобщаващо дигитално образование и да използват по-добре дигитално съдържание като онлайн ресурси, и инструменти като част от своето обучение. Целева група училищата и тяхното ръководство и учители. Целите на проекта са:

1. Разширяване на експертния опит на партньорите по проекта за подкрепа и прилагане на стратегии и съдържание на дигитални приятелски училища за училищно ръководство, учители, ученици и родители.

2. Да даде възможност на всяко училище да създаде своя собствена дигитална педагогическа стратегия.

3. Разработка на уеб базиран инструмент за картографиране за  оценка на готовността за цифрова педагогическа стратегия и предоставяне резултати в SWOT модел, който позволява на училищата да се справят с правилните проблеми, за да се подобрят сами.

4. Създаване на електронни дейности в рамките на дигитални педагогически практически знания и дигитални педагогически насоки с визуални подкрепящи стъпки за практическо създаване на учебни модули, даващи на учениците цялостен опит в обучението. Дава на  учителите  уменията/знанията за разработване на собствени дигитални материали.

5. Да се разработи ресурсен център за създаване и качване на дигитален учебен материал.  В началото проектът ще започне да разработва конкретни знания, описания, критерии, за да помогне на училищата да разработят своя собствена цифрова педагогическа стратегия и паралелно с това инструмент за картографиране, базиран на известни критерии, за да оцени институциите и да даде насока за по-нататъшната им работа.

 

 

Проектът ще се реализира  в рамките на 2 години на три етапа с общо три мобилности по график с очаквани резултати:

 

Резултат 1-Цифрова педагогическа стратегия: Дори година след първото внезапно преминаване към уеб базирано обучение повечето училища все още се борят да намерят качество за всички, участващи в образователния процес, който е сравним с преподаването лице в лице. Мнозина имат тесен възглед за дистанционното обучение, което е въпрос на технически приложения, а на учителите цифрови и технически умения. Всъщност преподаването е част от едно цяло, включващо подготовка на национално образователно ниво до управлението на училището. В него участват учители, ученици и родители. И включва цифрова и техническа инфраструктура. Какви са критериите за училищата с успешна трансформация към цифрово обучение. Кои клопки трябва да се избягват, каква е най -добрата практика за оценяване/оценяване на учениците в онлайн среда?

Този резултат ще подчертае най-важните фактори в стратегията, за да може всяко училище да създаде своя собствена дигитална педагогическа стратегия. Те ще се състоят от методи, инструменти, насоки и контролни списъци.

За всеки от участващите партньори ще има задачи:

– Управление и политика – водещ партньор от Полша: LOXIV-XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

– ИКТ инфраструктура – водещ партньор от Норвегия: PRIOS Competanse AS

– Преподаване, учене и оценяване с помощта на ИКТ – водещ партньор от България: ValueME

– Комуникация с ученици и родители – Водещ партньор и координатор на проекта: 19. СУ”Елин Пелин”

– Оценяване – Водещ партньор от Литва: Vilnius Municipality’s Grigiskes Sviesos gymnasium

Работата ще се основава на знания, разработени както от Плана за действие за цифрово образование (2021-2027 г., нов SELFI за инструмента на учителите и Инструмента за самооценка (TET-SAT), Съдържащ съдържанието на всеки важен фактор е добро начало за всяко училище да създаде дигитална педагогическа стратегия, но за да подобри ситуацията, всяко училище трябва да се класира сред важните разработени критерии. Разликата между днешната ситуация и желаната ситуация дава на всяко училище конкретна информация за планиране на тяхното развитие и действия за подобряване.

Проектът ще разработи уеб базиран инструмент за картографиране, поддържащ разработените критерии за оценка на Дигиталната педагогическа стратегия Готовност и предоставяне на резултати в SWOT модел, позволяващ на училищата да се справят с правилните въпроси, за да се подобрят сами.

Обобщен този резултат ще създаде наръчник, състоящ се от методи, инструменти, насоки и контролни списъци, подкрепени с уеб-базиран инструмент за картографиране, поддържащ разработените критерии за оценка на подготвеността на цифровите педагогически принципи и предоставяне на резултати в SWOT модел, позволяващ на училищата да се справят с правилното проблеми, за да се подобрят сами.

Превеждането на наръчника и инструмента за картографиране на партньорски езици ще позволи на всички видове училища да го използват лесно.

Прехвърляемост: Основният аспект на преносимостта в този резултат, който ще бъде проучен и предаден, е „Как едно училище може да създаде своята дигитална педагогическа стратегия“ и „кои аспекти са най-необходими за подобряване, за да се даде на училището по-добро цифрово педагогическо представяне“.

Напредъкът за резултат 1 в детайли е показан в PDF „График на проекта“ прикачен в края.

 

Резултат 2 – Учители Цифрови знания

Уеб базирано обучение, използването на дигитални инструменти и трансформирането на лице в лице преподаването в дистанционното обучение не се изучава като част от нормалното обучение на учители. Да се ​​приложи дигитален подход в класната стая с добро качество зависи от учителите, които имат лесен достъп до знания и използване на различни цифрови инструменти и образователни ресурси както в училището като организация, така и в целия преподавателски персонал.

Използването на различни цифрови инструменти е пряко свързано с изследването и внедряването на структурирани процеси на развитие. За да бъде успешното обучение и преподаване онлайн, са необходими няколко стъпки. Проектът ще създаде знания и ще разработи насоки за начините за подпомагане на учителите при създаването и внедряването на цифрово съдържание.

Например, Моделът на пет етапа от Gilly Salmon предоставя модел на скеле, който включва ролите на учителите по техническа и педагогическа подкрепа през различните фази. Процесът започва с достъп/приветстване и насърчаване (1-ва стъпка) до създаването/разработването на съдържание или превръщането на учениците в независими учащи (5 -та стъпка). Като мислят по този начин, дигиталните знания на учителите включват много повече от фантастични технически приложения и учителски цифрови и технически умения. Вместо това, добрите цифрови образователни умения са да знаят как да използват различни дигитални образователни ресурси, за да създадат учебна ситуация, която дава на учениците желаното цялостно обучение.

Проектът ще създаде педагогически модел за това как учителите могат да осигурят положителна дигитална среда и ще разработи насоки за практическо използване на отворени образователни ресурси и ще снабди учителите с дигитални умения, за да реализират своите идеи чрез:

– фокусиране върху практиката на учителите като основен фактор за подобряване на резултатите от обучението на учениците;

– подобрение, насочено към подпомагане на учителите с тяхното дигитално преподаване;

– развиващо се и ще бъде разширено чрез демонстриране на най-добрите дигитални практики.

Всички разработени знания и насоки ще бъдат събрани в комплект с инструменти, което ще даде на училищата извън партньорството ясен начин за прилагане на методология и инструменти, подкрепени от конкретни модули за обучение, разработени във всяко училище партньор.

Създадените видеоклипове с уроци ще бъдат отворени за достъп до видеоканали на проекти и цифрови ресурси на уебсайта на проекта.

Дейността на LTT ​​в проекта ще сподели тези създадени знания между учителите партньори по проекта, след което ще ги внедри в собствените училища като част от фазата на пилотно тестване.

Прехвърляемост: Основният аспект на преносимостта в този резултат, който ще бъде проучен и предаден, е „Как да се разработи и внедри в дигитален образователен план като учител за вашите класове“.

Напредъкът в резултат 2 в детайли е показан в PDF „График на проекта“

 

Резултат 3 – Учители като дизайнер на цифрово обучение

Наличието на познания за дигиталния образователен процес дава добра отправна точка за изграждане на компетентност относно създаването и внедряването на цифрово съдържание въз основа на желания от вас учебен резултат. Следващата стъпка е разработването и прилагането на компетентност за това как да се направи учебното съдържание.

Тази работа ще се основава на „Европейска рамка за дигитална компетентност на преподавателите“ (DigCompEdu) и новия разработен „Европейски инструмент SELFI за учители“, който обхваща 6 области на усъвършенстване. Проектът ще подчертае особено учителите като обучаващ се дизайнер, съвместно обучение и рефлексивно обучение, тъй като това е в съответствие с работата в резултата 2.

Проектът първо ще разработи уникален център за цифрови ресурси, който отговаря на нуждите на партньорите и заинтересованите страни както за създаването, така и за разпространението на цифрово обучение съдържание. Ресурсният център също ще има резултати от резултатите 1 и 2. Решението ще даде устойчивост на проектите, тъй като в допълнение към споделянето на резултатите и направените учебни материали, е отворено и за други училища и заинтересовани страни по проекта да допринесат със съдържание. Проектът би искал ресурсният център да бъде място за създаване и споделяне на съдържание между училищата.

Проектът ще създаде дигитално учебно съдържание въз основа на разработен педагогически принцип, с използване на препоръчаните знания за образователен софтуер и насоки за развитие за практическо използване на образователните ресурси.

Съвместната ​​дейност, наречена LTT+Workshop, ще се фокусира върху практическото създаване на учебно съдържание. Училищата ще организират семинар в училище за всички учители, за да научат как да създават учебни модули, давайки на учениците цялостен опит в обучението.Проектът ще включва 1 дейност за обучение по преподаване (LTT), един пилотен проект в училищата за тестване на разработените инструменти и методи, семинар в училищата за учители, за да се усъвършенстват като дизайнери на цифрово обучение. Във всички страни партньори ще се проведе събитие за мултиплициране. Проектът също така ще започне да разработва конкретно учебно съдържание в рамките на използването на дигитални образователни ресурси и насоки за прилагане. Всичко това заедно ще бъде нашият методологичен пакет, който съдържа наръчник с методи, инструменти, насоки и контролни списъци в рамките на компетенциите за дигитална педагогическа готовност. Електронни дейности в рамките на 5 образователни ресурса и учебни модула, които дават на учениците цялостно обучение, за да подкрепят процесите на цифров преход между училищата. Съвместните обучения на персонала (LTT) в Литва за 2 или 3 за училищни учители от всеки партньор, за да научат и подобрят създадените решения, ще бъдат много важна дейност както за тестване, така и за оценка и подобряване на нашата работа. Още по-важно е обучението сред участващите учители, тъй като те ще бъдат активни части за прилагане на знанията, инструментите и софтуера в пилотни проекти и семинари след LTT. Паралелно с тази работа ще се изгражда и попълва със съдържание необходимият ресурсен център за създаване, качване и разпространение на учебен материал и други ресурси. Ресурсният център ще бъде поддържан след проекта, което ще позволи на всички европейски училища да допринасят с повече съдържание. Като цяло това ще бъде добре разработен пакет, който ще даде на двете участващи институции повишена дигитална образователна компетентност, обхващаща всички аспекти на обучението на тяхното образование, но също така и важен пакт, който може да се използва като цяло или само част от него за училища извън партньорството.

Прехвърляемост: Основният аспект на преносимостта в този резултат, който ще бъде проучен и предаден, е „Как да разработим дигитални модули за обучение, даващи на учениците цялостен опит в обучението“ и „текущ ресурсен център за разработване и качване на създадени модули за цифрово обучение“.

Напредъкът за резултат 3 в детайли е показан в PDF „График на проекта“

Създаденият интелектуален продукт ще бъде разработен и на всеки език на партньора (измерен по броя на създадените модули)/

Последен етап ще бъде Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.Партньорите очакват да разширят своя опит, за да разработят образователни методи за предоставяне на обучение за различни дигитални умения на работещите хора на работното им място. (измерено от доклада за оценка на партньорите). Участие в проекта ще вземат около 40-50 ученици, които ще участват в пилотни програми и около 15-20 учители, които ще участват в уъркшопс/семинара във всяко училище, за да създадат дигитално обучение съдържание, подходящо за всеки учител (измерено по броя на участниците). Заинтересовани страни са: други учители на партньорските институции, както и извън тях; други училища, както и местни заинтересовани страни; университети; образователните власти ще разполагат с насоки и инструменти както за подобряване на училището, така и за подобряване на учителите. (измерено чрез разработени инструменти). Технологията е може би най-силният фактор, оформящ образователния пейзаж днес, така че трябва да я използваме по всички смислени начини.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.Ролята на дигиталното образование ще се увеличи и ще помогне за ученето през целия живот и личностното израстване както по време, така и след ситуацията с пандемията Covid-19 в Европа и света. Резултатите ще останат за постоянно на уебсайта на училищата и уебсайтовете на партньорите. Освен това платформата e-Twinning и уебсайтът на проекта ще гарантират, че резултатите ще бъдат достъпни за всички заинтересовани лица. Резултатите ще са качени и на платформата Еразъм+.

В заключение можем да обобщим, че развитието на компетенцията за дигитално преподаване остава предизвикателство, с което образователната система на всяка страна трябва да се справи. В дигиталния контекст, в който се намираме днес, обществото ще изисква преподавателският орган да има достатъчно дигитални умения, за да може да ги споделя с ученици от всяка възраст и образователен етап. Нашият проект се фокусира върху анализа и сравнението на успешни програми за интеграция в целия ЕС. Нашият краен продукт – уебсайт. Този проект е голяма стъпка в постигането на това. В края на проект през м. октомври 2023 г ще се проведе конференция/conference Digital friendly school за представяне на резултатите по проекта.

Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти. Работен език  на проект е английският и формата на комуникация между страните партньори – по електронна поща.
Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова и екипът, избран да участва в проекта.

За всяко събитие по мобилностите ще бъде изготвена работна програма и приложена в досието на проекта.

 

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.

От 15.11.2021 г до 15.12.2021 г стартира селекционна процедура за подбор на участници в мобилности, по проекта, по програма „Еразъм+“ КД2. Процедурата за селекция на участници в мобилности по  програма „Еразъм+“се осъществява на институционално ниво и е организирана така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост  на  избора,  както  и  липса  на  конфликт  на  интереси  от  страна  на  лицата, осъществяващи селекцията. Процедурата за селекция на участници в мобилности по програма „Еразъм+“се одобрява от директора и екипа по програма„Еразъм+“в 19.СУ „Елин Пелин“. Има публикувани критерии за участие, а необходимите документи са налични при директора. Всеки учител може да заяви своето желание и подаде своята кандидатура лично при г-жа Арабаджиева в срок до 15.12.2021 г.

Селекционната процедура приключва с издаване на заповед на директора за сформиране на екип, на одобрените за участие  учители  в проекта, през м януари 2022 г.

Първа организационна среща 

На 9 и 10 февруари 2022 г се проведе първа въвеждаща среща /kickoff meeting/ по Международен проект на тема “Digital pedagogical strategy for Z generation”, Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“. Участниците бяха от България, Норвегия, Полша и Литва.
Като координатор на проекта, 19. СУ „Елин Пелин“ , гр. София, бе домакин. На срещата присъстваха и асоциираните ни партньори от “КЛЕТ България”, “Джуниър Ачийвмънт България” и “Коалиция за медийна грамотност”, който се запознаха с целта на проекта. Освен това те ще ни съдействат в разпространението на резултатите в края на дейността. През двата дни се обсъдиха детайлно задачите към всеки партньор и по трите интелектуални продукта, в подкрепа на реализацията на основната цел на проекта.  Нашата основна задача е да развием модели за дигитална педагогическа стратегия /наръчник/.
Основната ни цел  е да окажем методическа подкрепа на преподавателите при създаването и прилагането на ефективни и качествени онлайн образователни ресурси, в една стратегия за дигитални приятелски училища с разнообразие от описани безплатни инструменти с отворен достъп в клас.

Втора работна среща

В периода 16-18.08 2022 г. в Grigiskes Sviesos Gymnasium, Вилнюс, Литва, се проведе втора работна среща по Международен проект на тема “Digital pedagogical strategy for Z generation” (“Дигитална педагогическа стратегия за поколението Z”), Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“.

Участниците бяха от България, Норвегия, Полша и Литва #Erasmus+ #ValueMe #Prios.

В продължение на три дни участниците в срещата разработиха и разшириха съдържанието в наръчника до приложими интелектуални продукти.  Проведоха се екипни работилница с колегите партньори по проекта.

Ключовият предмет на нашата работа са дигиталните педагогически умения на учителите и професионалистите в сферата на образованието, така че те да могат да обезпечат висококачествено дигитално образование и по-добре да могат да използват дигитално съдържание и ресурси онлайн, като част от своята преподавателска работа.

За повече информация, моля, посетете страницата ни в интернет: https://digipedzgen.eu

Страхотно преживяване!🇪🇺

Проекта е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

Трета работна среща

На 8 и 9 ноември 2022 г. в XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu Познан, Полша, се проведе  поредната транснационална работна среща по Международеният проект “Digital pedagogical strategy for Z generation” (“Дигитална педагогическа стратегия за поколението Z”), Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“.

В продължение на два дни участниците в срещата тестваха новосъздаденият инструмент за картографиране с цел установяване на дигитална подготвеност на училища -Mappining tool.  Проведeде се екипна работилница с колегите партньори по проекта – учители, директори и заместник директори, като заедно довършихме съдържанието в наръчника. С този интелектуален продукт, който създадохме, целим да подобрим цифровите педагогически компетенции на преподавателите, да им позволим да предоставят висококачествено цифрово образование и да използват по-добре цялото цифрово съдържаниек като онлайн ресурси и инструменти. Успяхме да финализираме всички задачи според времевия график и създадохме план за работа  на екипа до следващата работна среща в Осло, Норвегия, през април 2023 г

Цялата информация ще бъде публикувана на уеб-страницата в интернет: https://digipedzgen.eu

Всички участници получиха сертификат, декларация за участие и европас от училището домакин. Продължаваме напред с Еразъм+!🇪🇺

Проекта е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”

Четвърта работна среща

На 25 и 26 април 2023 г. в Осло (Норвегия) се проведе  последната транснационална работна среща по Международния проект “Digital pedagogical strategy for Z generation” (“Дигитална педагогическа стратегия за поколението Z”), Ключова дейност 2, “Партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“.

Целта на двудневната работната среща беше пристъпване към финализиране на дейностите по проекта. Беше представен анализ на изработеното до момента и се подготвиха мултиплициращи дейности по разпространение на резултатите .

Мирела Петкова, старши учител по география и икономика и коордиантор на проекта, сподели своето вълнение за напредъка и важността му за образованието. Тя изрази благодарност към Prios Kompetanse AS за добрата организация  на срещата и създаването на възможността за обмен на идеи и практики между експерти в областта на дигиталното образование между България, Норвегия и останалите партньорски страни от Полша и Литва. Подобни проекти и работни срещи са от изключително значение за развитието на дигиталните педагогически стратегии и за подобряване на образованието в България и Европа като цяло.

Повече информацшя за проекта ще тамерите на: https://digipedzgen.eu

Всички участници в събитието получиха сертификат, декларация за участие и европас от домакина Prios.

Очаквайте през м. октомври финалната Конференция, на която ще представим създаденото през двугодишното ни сътрудничество!

Продължаваме напред с Еразъм+!🇪🇺

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”

Дейности по проекта!

В рамките на Европейския проект „Digital pedagogical strategy for Z generation“, през месеците април и май,  в 19.СУ „Елин Пелин“ бяха проведени мултидисциплинарни уроци.

С цел разпространение на резултатите от проекта, на 02.05.2023 г. се проведе работилница на тема: „Дигитална педагогическа стратегия за дигитализация на поколението Z в нашето училище – ръководство за разработване“. Събитието бе отворено за всички учители и специалисти в образованието. Присъстваха колеги от различни училища. Бяха представени създадените до момента материали, чиято цел е създаването на  приятелска общност от училища с ясна дигитална стратегия, които да развиват педагогическите компетенции на преподавателите. Материалите ще допринесат за качеството на приобщаващото образование и ще обогатят съдържанието от онлайн ресурси и инструменти. Работилницата бе водена от Ангелина Секулова и Мирела Петкова. Бяха представени следните резултати:

  • Ръководство за разработване на Стратегия за дигиталното училище и споделяне на опит от проведените уроци
  • Възможности за тестване на уеб базиран инструмент за установяване на настоящи потребности при дигитализацията на учебния процес

По време на работлницата имахме възможност виртуално да включим и норвежкия ни партньор от ПРИОС, който сподели своя опит и принос в този проект.

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

“Тази публикация отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация.”

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”

Заключително събитие!  

На 13.10.2023 г в зала Централ на хотел “Форум” се състоя заключително събитие по Еразъм+ проект на тема „Digital pedagogical strategy for Z generation“, в който 19. СУ „Елин Пелин“ е координатор в партньорство с Литва, Полша и Норвегия. Конференцията бе открита от Д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и г-жа Клара Арабаджиева , директор на 19.СУ “Елин Пелин”.

🏛 На конференцията имахме възможност да чуем мнения и идеи от нашите гости и участници, представители на различни институции:  МОН, НИО, РУО, ЦОПУО (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование), представители на академичната общност – УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски ”, ВУЗФ, директори на училища, учители, родители, партньори, представители на район Красно село, представители на бизнеса и издателство КЛЕТ-България и др.

На събитието бяха представени резултатите от иновативния проект, фокусиран върху образованието и развитието на дигиталните компетенции на преподавателите. Реализацията му е стъпка към успешното бъдеще на образованието – формирането на мрежа от „Дигитални приятелски училища“ между четири европейски държави – България, Литва, Полша и Норвегия, които чрез сътрудничество и общи усилия създадоха инструменти за по-добро образование и повишаване дигиталните компетенции на училищните общности.

Ангелина Секулова, оперативен асистент по изпълнение на дейностите на проекта, представи „Ръководство за разработване на собствена стратегия за дигиталното училище“. То предоставя на образователните институции ценен инструмент за разработване на собствени стратегии за дигитална трансформация и подпомага училищата да създават планове, които са целенасочени и адаптирани към специфичните им нужди.

Мирела Петкова – координатор на проекта, даде възможност на участниците да тестват преведения на български език  „Уеб-базиран инструмент за установяване на настоящи потребности при дигитализацията на учебния процес“. Този инструмент играе ключова роля в идентифицирането на актуалните нужди на образователната общност. Той позволява на училищата да анализират и оценяват състоянието на тяхната дигитална инфраструктура и да предприемат конкретни стъпки за подобрение. Присъстващите имаха възможност да  се запознаят и с дигиталния ресурсен център – „Resource Hub“, който предоставя на училищата, учителите, учениците и студентите свободен достъп до актуални учебни материали, иновативни инструменти и насоки за интегриране на технологиите в учебния процес и допринася за усъвършенстването му чрез неограничени възможности за обогатяване на опита и развитието на уменията в дигиталната епоха.

Представен  бе и обучителен курс – МООС, разработен от партньорите от България – екипа от Центъра за образователни и обучителни дейности – Валюми. Г-жа Ади Конедарева представи този педагогически модел за e-обучение, базиран на 5-стъпковия модел на професор Джили Салмон, който ще допринесе за развитието на дигиталните компетенции на образователната общност.

Общата цел на проекта бе да подпомогне на образователната система да се адаптира към предизвикателствата на цифровата епоха, да подготви учениците си за успешно участие в модерното общество и да гарантира, че преподавателите разполагат с необходимите знания,  умения и ресурси за ефективна и дигитална образователна практика.

📚 С гордост споделяме тези резултати с всички от Вас и се надяваме, че те ще помогнат за създаването на нови политики и стратегии в учебните заведения-училища и университети, които да са в крак с дигиталната епоха на Z – поколението.

Повече за дейностите й материалите по Еразъм+ проекта можете да намерите на: https://digipedzgen.eu/   и на страницата на 19.СУ “Елин Пелин”: https://bit.ly/3Tcncux

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

#Erasmusdays2023 #DigiPedZgen #19.СУЕлинПелин

 

 

Документи