19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Страница на директора

Управление и образование

Моята роля като Директор на 19.СУ „Елин Пелин“

/вижданията на един директор днес/

Казвам се Клара Арабаджиева и съм директор на 19.СУ „Елин Пелин“, старши учител по математика, физика и ИТ с повече от 30 години педагогически стаж, 6години стаж като ЗДУД и 6 години опит като директор. Притежавам Втора квалификационна професионална степен като учител и Първа степен в кариерното развитие на директора. Тук представям отговорите на въпроси свързани с организацията и управлението на 19.СУ „Елин Пелин“ – София

Бихте ли посочили основните управленски дейности, които изпълнявате като директор на училището? Кои от тях заемат най-голям дял от Вашето време и внимание – административните, управлението на човешките ресурси, работата с родители или други?

 

 • Като директор на 19.СУ „Елин Пелин“, моите основни управленски дейности обхващат широк спектър от отговорности, насочени към осигуряване на качествено образование и ефективно управление на училището. Основните дейности, които изпълнявам, включват:

Административни дейности: Планиране, организиране и контролиране на учебния процес, съставяне на учебни планове и програми, управление на училищната документация, осигуряване на безопасността и здравето на учениците и персонала, и поддържане на материалната база на училището.

Управление на човешките ресурси: Подбор, назначаване и обучение на педагогически и непедагогически персонал, оценка и мотивация на служителите, както и създаване на условия за професионално развитие и квалификация на учителите.

Работа с родители и общественост: Организиране на редовни срещи и съвещания с родителите, предоставяне на информация и съдействие по въпроси, свързани с образованието и възпитанието на техните деца, и участие в различни инициативи и проекти за подобряване на връзката между училището и местната общност.

Финансово управление: Планиране и управление на училищния бюджет, контрол на разходите, търсене на допълнителни източници на финансиране и ефективно разпределение на наличните ресурси.

Информационни и комуникационни технологии: Внедряване и поддръжка на ИКТ в учебния процес и административната дейност, осигуряване на дигитални ресурси и обучение на учителите за тяхното използване.

От посочените дейности, най-голям дял от моето време и внимание заемат административните дейности и управлението на човешките ресурси. Административните дейности изискват постоянен контрол и координация, за да се гарантира, че училището функционира ефективно и в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на човешките ресурси е от ключово значение за поддържането на високо ниво на обучение и мотивация сред персонала, което е основен фактор за успеха на училището.

Като директор на училище, какво според Вас отличава Вашата работа от работата на ръководител на друг тип организация – например – частна фирма? Как това влияе на работата Ви?

 

 • Като директор на 19.СУ „Елин Пелин“ с дългогодишен опит в образователната сфера, моята роля и отговорности значително се различават от тези на ръководител в частна фирма. Има няколко ключови аспекта, които правят работата ми специфична и уникална:

Фокус върху образованието и развитието на учениците: Основната цел на нашето училище е предоставянето на качествено образование и създаването на благоприятна среда за личностното развитие на учениците. В частните фирми основната цел често е печалбата и финансовата стабилност. Моята работа е насочена към постигане на образователни резултати и удовлетворение на нуждите на учениците, което изисква различен подход и приоритети.

Възпитателна и социална роля: Като директор, аз не само управлявам административните и учебните процеси, но също така играя важна роля във възпитанието и социализацията на учениците. Това включва сътрудничество с учители, родители и местната общност за създаване на среда, която подкрепя моралните и социални ценности.

Регулация и стандарти: Образователната сфера е стриктно регулирана от държавни стандарти и законодателство. За разлика от частните фирми, училищата трябва да се придържат към конкретни образователни програми, правила и процедури, които гарантират качеството на образованието. Моята роля включва осигуряване на съответствие с тези стандарти, както и внедряване на нови методики и практики за подобряване на учебния процес.

Финансиране и ресурси: Училищата често разчитат на държавно финансиране и бюджет, което изисква внимателно планиране и управление на ресурсите. В частните фирми финансовото управление може да бъде по-гъвкаво, но в образователния сектор е от критична важност да се използват наличните ресурси ефективно и прозрачно, за да се постигнат образователните цели.

Педагогически подход: Като старши учител по математика, физика и ИТ, моите педагогически умения са също толкова важни, колкото и управленските ми способности. Работата с ученици изисква разбиране и прилагане на най-добрите практики в преподаването и ученето, което е значително различно от управлението на служители в частна фирма.

Тези аспекти оказват съществено влияние на моята работа, тъй като изискват балансиране на административни задачи с педагогически и възпитателни дейности. Това ме мотивира постоянно да се развивам професионално и да търся нови подходи за подобряване на образователната среда в нашето училище.

Кои са основните предизвикателства , пред които се изправяте като ръководител на училището? С какво са свързани те – с персонала, с учениците, с външни субекти или с присъщи на училището характеристики?

 

 • Като ръководител на училището, се сблъсквам с множество предизвикателства, които са свързани с различни аспекти на училищния живот. Ето основните от тях:

Управление на персонала:

Едно от най-съществените предизвикателства е управлението на персонала. Това включва:

 • Мотивиране и професионално развитие на учителите: Необходимо е да се поддържа високо ниво на мотивация и удовлетвореност сред учителите, като същевременно се осигуряват възможности за тяхното професионално развитие.
 • Преодоляване на текучеството: Запазването на квалифициран и опитен персонал е ключово за устойчивото развитие на училището.
 • Административно натоварване: Учителите често се сблъскват с бюрократични задължения, които могат да отнемат време от тяхната основна преподавателска дейност.

Работата с учениците:

 • Индивидуален подход: Съществува нуждата от индивидуален подход към всеки ученик, което е предизвикателство предвид големия брой ученици и разнообразието на техните нужди и способности.
 • Дисциплина и мотивация: Поддържането на дисциплина и мотивация сред учениците изисква постоянни усилия и иновативни подходи.

Взаимодействие с родителите:

 • Очаквания и комуникация: Родителите имат различни очаквания и изисквания, което изисква ефективна комуникация и сътрудничество.
 • Подкрепа в образователния процес: Необходимо е родителите да бъдат активни партньори в образователния процес, което често изисква допълнителни усилия за ангажираност и подкрепа от тяхна страна.

Външни субекти:

 • Сътрудничество с местната власт и институции: Координацията и взаимодействието с местната власт и различни институции е важно за осигуряването на ресурси и подкрепа за училището.
 • Финансиране и ресурси: Осигуряването на достатъчно финансиране и ресурси за училището е постоянен предизвикателство, което изисква активност в търсенето на допълнителни възможности и партньорства.

Присъщи характеристики на училището:

 • Техническа база и инфраструктура: Обновяването и поддържането на техническата база и инфраструктурата на училището е критично за осигуряване на качествен образователен процес.
 • Интеграция на нови технологии: Внедряването на нови технологии и иновации в обучението изисква постоянно развитие и адаптация както на персонала, така и на учениците.

В заключение, ролята на директора на училище е многопластова и изисква балансиране между различните аспекти на училищния живот. Моето професионално развитие, включително специализацията ми в организация и управление на образованието и текущото ми обучение по право, ми помагат да се справям с тези предизвикателства ефективно и да продължавам да подобрявам качеството на образованието в нашето училище.

 Кои са основните трудности , които срещате в работата си? От какво произтичат те – от спецификите на самото училище или от начина, по който образователната система е структурирана и функционира?

 

 • Като всеки управленец, въпреки огромния професионален опит, който имам, срещам редица трудности в работата си, които произтичат както от спецификите на самото училище, така и от структурата и функционирането на образователната система.

Основни трудности:

 • Липса на достатъчно финансиране:

Финансирането на училището често е недостатъчно за покриване на всички нужди – от поддръжка и обновяване на материалната база до осигуряване на съвременни учебни материали и технологии. Това ограничава възможностите ни за предоставяне на качествено образование и модерни учебни условия.

 • Административно натоварване:

Високият обем на административни задължения и бюрокрация често отнема време и ресурси, които биха могли да бъдат вложени в директна работа с учениците и учителите. Организацията на документооборот, отчетност и различни административни процедури усложняват и забавят процесите на управление.

 • Недостатъчна мотивация и развитие на персонала:

Понякога е предизвикателство да се поддържа висока мотивация сред учителите, особено предвид недостатъчните възможности за професионално развитие и ограничените финансови стимули. Необходимостта от постоянна квалификация и развитие на кадрите е критична за качественото образование.

 • Инфраструктурни предизвикателства:

Училището се нуждае от постоянни инвестиции в инфраструктурата – от ремонти на сградите до подобрения в ИТ оборудването. Това е особено важно в контекста на интегриране на новите технологии в учебния процес.

Причини за трудностите:

 • Спецификите на самото училище:

Всяко училище има своите уникални характеристики и предизвикателства. В нашето училище например, големият брой ученици и разнообразието в техните нужди изискват индивидуален подход и адаптиране на методите на обучение.

 • Структура и функциониране на образователната система:

Системните проблеми в образователната система като недостатъчното финансиране, липсата на гъвкавост в учебните програми и изискванията за обширна документация допълнително утежняват работата на училищните ръководители. Законовите и нормативни рамки понякога ограничават възможностите за иновации и бърза адаптация към съвременните образователни тенденции.

Управлението на училище изисква не само отлични организационни и педагогически умения, но и способност за навигиране през сложността на образователната система и специфичните предизвикателства на всяко учебно заведение. Работя активно за преодоляване на тези трудности чрез търсене на допълнителни ресурси, оптимизиране на процесите и мотивиране на учителския състав, за да предоставим на нашите ученици най-добрите възможности за образование и развитие.

Като ръководител на училище, какви компетенции са нужни в практиката, за да можете да се справяте успешно със задълженията си?

 • Като директор на 19.СУ „Елин Пелин“ с дългогодишен опит и обширни компетенции в сферата на образованието, мога да споделя следните ключови компетенции, които са нужни за успешното изпълнение на задълженията на този пост:

Организационни и управленски умения:

 • Управление на образователния процес: Планиране, координиране и контрол на учебните дейности.
 • Административно управление: Осигуряване на ефективно функциониране на училищната администрация и спазване на законодателството.
 • Финансово управление: Бюджетиране, финансово планиране и контрол на разходите.
 • Стратегическо планиране: Разработване и прилагане на дългосрочни стратегии за развитие на училището.

Педагогически умения:

 • Подкрепа на учителския състав: Обучение и професионално развитие на учителите, наблюдение и оценка на тяхната работа.
 • Иновации в образованието: Внедряване на нови методики и технологии в учебния процес.
 • Осигуряване на качество: Мониторинг и оценка на качеството на образованието и учебните резултати.

Комуникативни умения:

 • Взаимодействие със заинтересованите страни: Родители, ученици, учители, местни и национални институции.
 • Конфликт мениджмънт: Решаване на конфликти и поддържане на позитивна и мотивираща училищна среда.
 • Презентационни умения: Способност за представяне на училищните постижения и планове пред различни аудитории.

Правни знания:

 • Познаване на законодателството: Спазване на нормативната уредба в образованието.
 • Правни консултации: Предоставяне на правни съвети и помощ при възникване на юридически въпроси в училищната дейност.

Информационни технологии:

 • Дигитални умения: Използване на съвременни ИТ решения за управление на училището и учебния процес.
 • Безопасност и защита на данните: Осигуряване на сигурността на училищната информационна система.

Моето дългогодишно педагогическо и административно преживяване ми позволява да комбинирам тези компетенции и да ги прилагам в ежедневната си работа. За мен е важно да се създаде подкрепяща и иновативна образователна среда, където всички участници могат да постигнат максималния си потенциал.

Как набирате, подбирате и задържате педагогически специалисти в училище?

 

 • Като специалист със значителен опит в образованието, аз следвам утвърдени методики и добри практики при набирането, подбора и задържането на педагогически специалисти в нашето училище.

Набиране на педагогически специалисти

Процесът на набиране започва с идентифициране на нуждите на училището, като се вземат предвид текущите и бъдещи образователни изисквания. За целта използваме различни канали за обявяване на свободни позиции, включително:

 • Публикуване на обяви в специализирани платформи и образователни форуми.
 • Сътрудничество с университети и педагогически факултети за привличане на новозавършили специалисти.
 • Вътрешни препоръки от настоящи служители, което помага за намиране на квалифицирани и мотивирани кандидати.
 • Изградена система за подбор на педагогически специалисти

Процесът на подбор включва няколко етапа:

 • Преглед на кандидатурите: Извършваме детайлен преглед на автобиографиите и мотивационните писма, за да се уверим, че кандидатите отговарят на изискванията за съответната позиция.
 • Интервюта: Провеждаме интервюта с подбраните кандидати, където оценяваме техните професионални и личностни качества, както и способността им да се впишат в културата на училището.
 • Практически задачи: Възможно е да включим практически задачи или демонстрационни уроци, за да видим на практика как кандидатите се справят в учебна среда.

Задържане на педагогически специалисти

Задържането на качествени педагогически специалисти е от ключово значение за устойчивото развитие на нашето училище. За тази цел прилагаме следните стратегии:

 • Професионално развитие: Осигуряваме възможности за продължаващо обучение и квалификация, като организираме семинари, курсове и участия в конференции.
 • Подкрепяща среда: Стремим се да създадем позитивна и подкрепяща работна среда, в която учителите се чувстват оценени и мотивирани.
 • Конкурентно възнаграждение: Предлагаме конкурентни заплати и социални придобивки, което допълнително стимулира задържането на персонала.
 • Признание и награди: Признаваме и награждаваме изключителните постижения и усилия на нашите учители, като по този начин допринасяме за тяхната мотивация и удовлетворение.

С дългогодишния си опит като директор и учител, както и със специализация по организация и управление на образованието, вярвам, че нашите усилия за привличане, подбор и задържане на педагогически специалисти допринасят за високото качество на образованието в нашето училище. Гордост за нашата институция е, че колективът е един от най-младите в цяла България и липсва текучество.

 На кого разчитате напри подготовката на Списък – образец 1?

 

 • При подготовката на списък Образец 1, разчитам на няколко основни аспекта, които са неразделна част от длъжностната характеристика на директора на средно училище.
 1. Опит и компетентност: С моят педагогически стаж като директор и учител, натрупах значителен опит и знания в областта на управлението и организацията на учебния процес. Специализацията ми по Организация и управление на образованието ми дава солидна основа за ефективното изпълнение на административните задачи, включително и съставянето на Списък образец 1.
 2. Квалификация и професионално развитие: Притежавам Втора професионална квалификационна степен като учител и Първа степен в кариерното развитие на директора, което ми позволява да прилагам най-добрите практики и стандарти в управлението на училището.
 3. Правни познания: Като студент по право – трети курс, моите правни познания значително допринасят за точността и законосъобразността при съставянето на Списък образец 1. Това ми позволява да гарантирам, че всички данни и процедури са в съответствие с действащото законодателство и нормативни изисквания.
 4. Сътрудничество с екипа: Важна роля в процеса на подготовка на Списък -образец 1 играе и тясното сътрудничество с учителския екип и административния персонал на училището. Техният принос и професионализъм са от съществено значение за осигуряване на точността и пълнотата на информацията.
 5. Технологична подкрепа: В съвременния образователен процес, информационните технологии са неизменен помощник. Като старши учител по ИТ, имам необходимите умения да използвам съвременни софтуерни решения и системи за управление на училището, което улеснява процеса на събиране, обработка и анализ на данни.

Всички тези фактори ми позволяват да подготвям Списък – образец 1 с необходимото внимание към детайла, професионализъм и ангажираност към качеството на образованието в нашето училище.

В каква степен делегираните бюджети и сегашната система на финансиране на средното образование работи в полза на учениците и за повишаване на качеството на образованието?

 

 • На първо място, благодаря за възможността да споделя своите мисли относно важния въпрос за финансирането на средното образование и неговото въздействие върху качеството на образованието и благосъстоянието на учениците.

От позицията си на директор на 19.СУ „Елин Пелин“ и с дългогодишен опит като учител по математика, физика и информационни технологии, мога да кажа, че делегираните бюджети и сегашната система на финансиране имат както положителни, така и отрицателни аспекти.

Положителни аспекти:

 • Гъвкавост и автономия: Делегираните бюджети дават на училищата по-голяма автономия при управлението на финансовите ресурси. Това позволява на директорите и училищните ръководства да вземат решения, които най-добре отговарят на специфичните нужди на тяхното училище и учениците в него.
 • Стимули за ефективност: Сегашната система на финансиране насърчава училищата да бъдат по-ефективни и иновативни в разпределянето на ресурсите. Училища, които успяват да постигнат по-добри резултати с наличните ресурси, могат да привлекат повече ученици и съответно повече финансиране.
 • Подкрепа за индивидуални нужди: Финансовата автономия позволява на училищата да инвестират в специални програми и ресурси, които отговарят на индивидуалните нужди на учениците, като например допълнителна помощ за ученици със специални образователни потребности или инвестиции в съвременни технологии за обучение.

Отрицателни аспекти:

 • Несправедливост в разпределението на ресурсите: Системата на делегираните бюджети може да доведе до неравенства между училищата в различни региони или с различни социално-икономически профили на учениците. Училища в по-бедни райони може да изпитват затруднения при осигуряването на необходимите ресурси за високо качество на образованието.
 • Прекомерно административно натоварване: Управлението на делегирани бюджети изисква значителни административни умения и време, което може да отклони вниманието на директорите и учителите от основната им роля – образованието на учениците.
 • Недостатъчни средства за иновации: В някои случаи делегираните бюджети може да не са достатъчни за инвестиции в иновативни учебни методи и технологии, които са необходими за повишаване на качеството на образованието.

В заключение, делегираните бюджети и сегашната система на финансиране имат потенциала да подкрепят подобряване на качеството на образованието и да работят в полза на учениците, но това зависи от начина, по който се прилагат и управлението на тези средства. Важно е да продължаваме да работим за справедливост в разпределението на ресурсите и да осигуряваме необходимата подкрепа на всички училища, за да могат те да изпълнят своята мисия за предоставяне на качествено образование

Като човек с управленски опит, какво бихте променили в сегашната ситуация в образователната система така, че да се повиши качеството на образованието като цяло и конкретно  – на Вашето училище?

 

 • Като директор на 19.СУ „Елин Пелин“, най-разпознаваемото училище в София с профил „Предприемачество“ и единственото училище в България, предлагащо преподаване на скандинавски езици – норвежки, датски и шведски, виждам няколко ключови аспекта, които могат да подобрят качеството на образованието както в нашето училище, така и в цялата система.

Първо, една от най-важните мерки е увеличаване на инвестициите в обучение и развитие на учителите. Един от най-важните фактори за качествено образование е висококвалифицираният учителски състав. Вярвам, че редовните обучения и квалификационни курсове, както и обмяна на опит със световни специалисти, могат да повишат компетенциите на нашите преподаватели. Това ще допринесе за по-иновативни и ефективни методи на преподаване. Постоянната квалификация и професионално развитие на преподавателския състав са ключови за повишаване на качеството на образованието. Необходимо е да се предоставят повече възможности за учителите да участват в семинари, курсове и специализации, свързани както с предметната им област, така и с нови педагогически методики и технологии.

Второ, трябва да се насърчава и подкрепя внедряването на иновативни методи на преподаване. В моята практика съм забелязала, че използването на нови технологии и интерактивни методи на обучение значително повишава интереса и мотивацията на учениците. Създаването на модерни учебни среди и интеграцията на дигитални инструменти в учебния процес трябва да бъдат приоритет.

Трето, важно е да се подобри връзката между училището и родителите. Активното участие на родителите в образователния процес и сътрудничеството между училището и семейството са от съществено значение за успеха на учениците. Трябва да се организират редовни срещи и инициативи, които да укрепват тази връзка и да насърчават по-доброто разбиране и подкрепа на учебния процес от страна на родителите.

Четвърто, трябва да се обърне внимание на индивидуалните потребности на учениците. Диференцираният подход към учениците, съобразен с техните специфични нужди и способности, е от съществено значение за развитието на техния потенциал. Създаването на индивидуални планове за обучение и подкрепата на ученици с различни образователни потребности ще допринесат за по-добри резултати. Въвеждане на персонализиран подход към учениците. Вярвам, че индивидуалният подход към всеки ученик е ключов за неговия успех. Използването на методики за индивидуално оценяване и развитие, менторство и подкрепа за ученици със специални образователни потребности може да повиши мотивацията и постиженията на всички ученици

Пето, интегриране на съвременни технологии в учебния процес. Въпреки че много училища вече използват технологии, смятам, че има още много какво да се направи в тази насока. Инвестициите в интерактивни дъски, виртуални лаборатории и използване на платформи за онлайн обучение могат значително да обогатят учебния процес и да го направят по-интересен и ефективен за учениците. За да създадем най-добри условия за обучение, трябва да продължим да инвестираме в материалната база на училището. Модерни и добре оборудвани учебни помещения, библиотеки и спортни съоръжения създават среда, която стимулира ученето и личностното развитие.

Шесто, развитие на профила „Предприемачество“. Като училище с профил „Предприемачество“, трябва да продължим да насърчаваме креативността и иновативното мислене сред нашите ученици. Възможностите за практическо обучение чрез проекти, стажове и сътрудничество с бизнеса са изключително важни. Бих работила за увеличаване на тези възможности и разширяване на мрежата от партньори, които да подпомагат нашите ученици в развитието на реални бизнес умения.

Седмо, международно сътрудничество и културен обмен. Като единственото училище в България, в което се преподават скандинавски езици, имаме уникалната възможност да развиваме международни връзки. Стимулирането на обменни програми, съвместни проекти и културни мероприятия със скандинавски държави ще обогати нашите ученици не само езиково, но и културно и социално.

Конкретно за нашето училище, бих искала да акцентирам върху развитието на програмите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика), които предоставят на учениците практически умения и знания, необходими за успешна реализация в съвременния свят. Вярвам, че засилването на тези програми ще подобри значително качеството на образованието и ще подготви учениците за бъдещето.

И накрая, като студент по право, виждам колко е важно да се внедрят и усъвършенстват правните и етични аспекти в образователния процес. Това ще създаде по-добре информирани и отговорни граждани, които уважават законите и етичните норми на обществото.

Като директор на 19.СУ „Елин Пелин“, съм решена да работя за реализирането на тези промени, за да създаваме лидери, готови да се справят с предизвикателствата на утрешния ден.

 Какво бихте препоръчали на Ваши колеги, имащи желание да заемат някой ден длъжността директор на училище?

 

 • Ако имате желание да заемете длъжността директор на училище, бих искала да споделя някои препоръки, основани на моя опит и професионален път.

Натрупайте богат педагогически опит: Важността на преподавателския опит не може да бъде надценена. Познанията и уменията, придобити като учител, ще ви помогнат да разбирате по-добре нуждите на учениците и преподавателите.

Развивайте се постоянно: Образованието е динамична област, затова е важно да бъдете в крак с новостите. Специализации като Организация и управление на образованието, които аз съм завършила, са изключително полезни.

Постигнете висока квалификационна степен: Професионалното развитие е ключово. Притежаването на Втора професионална квалификационна степен като учител и Първа степен в кариерното развитие на директора демонстрира Вашия ангажимент към качеството и професионализма.

Придобийте юридически познания: Познанията в областта на правото, които аз натрупах като студент по право, са безценни за разбирането и прилагането на нормативната база в образованието, както и за справянето с различни правни аспекти на управлението.

Развийте лидерски умения: Като директор, вие ще водите екип и ще трябва да вземате важни решения. Уменията за комуникация, управление на конфликти и мотивиране на персонала са от съществено значение.

Бъдете ангажирани и отдадени: Работата на директора изисква постоянство и всеотдайност. Вие ще бъдете отговорни за стратегическото развитие на училището, качеството на образованието и благосъстоянието на учениците и персонала.

Изградете силна мрежа от професионални контакти: Взаимодействието с колеги, родители, обществени организации и институции ще ви помогне да разширите възможностите за развитие на училището и да споделяте и прилагате добри практики.

Бъдете гъвкави и адаптивни: Образователната среда се променя бързо и е важно да бъдете готови да се адаптирате към новите предизвикателства и условия.

Фокусирайте се върху учениците: Всички решения и действия трябва да бъдат насочени към подобряване на учебния процес и благополучието на учениците. Те са основният приоритет.

Следвайки тези насоки и натрупвайки необходимия опит и квалификации, ще бъдете добре подготвени да поемете ръководната роля на директор на училище и да допринесете за развитието на образованието.