19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“

Изх. № РУО1 – 34036/13.10.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1–33077/07.10.2021 г. относно проект „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“, Ви уведомявам, че в изпълнението на дейностите по проекта се набират доброволци, които да участват в обучение от експерти на ГДБОП.

Приложено изпращам листовка за разпространение, както и регистрационна форма.

В листовката ще намерите е-мейлите за контакт, на които да се изпращат регистрационните форми, а също и телефон за допълнителна информация при необходимост.

Моля да изпратите регистрационните форми най-късно до 22 октомври 2021 г.

Обучението ще се проведе онлайн на 28.10.2021 г. в 15.00 ч.

Моля за Вашето съдействие информацията за проекта да бъде предоставена на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложения:

1.      Листовка

2.      Декларация

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД