fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета за 2016 г.

 

       
       
 ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета за 2016 г.      
  § ПЛАН ОТЧЕТ
П Р И Х О Д И   2592 2592
1. Собствени приходи   1320 1320
2. Други неданъчни приходи   1272 1272
       
Т Р А Н С Ф Е Р И – в т.ч.:   1651292 1625913
3. Получени трансфери 61-01 66000 66000
4. Вътрешни трансфери /субсидия/ 61-09 1580292 1579618
5. Получени трансфери /ПУДООС/ 64-01 5000 4999
6. Преходен остатък     -24704
       
Р А З Х О Д И – в т.ч.:   1653884 1628505
1.Заплати на перс.по труд.правоотн. 01-00 976995 976995
2.Др.възнагр.и плащания на перс. 02-00 71900 71900
3.Задължит.осиг.вноски работодател 05-00 215759 215759
4.Издръжка 10-00 354641 329937
5.Стипендии 40-00 12990 12315
6.Придобиване на ДМА 52-00 21599 21599