19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Образци на декларации за съгласие

Изх. № РУО1-39154/29.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, № 9105-405/26.11.2021 г. (вх. № РУО-39072/26.11.2021 г.), на министъра на образованието и науката относно актуализирането на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с което присъственият образователен процес е допуснат при определени условия за всички ученици от 1. до 12. вкл., приложено предоставяме допълнени образци на декларации за съгласие, както следва:

·         Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се от родители на  ученици на възраст до 14 години. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас,  които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация;

·         Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато   ученикът е на възраст между 14 и 18 години, декларацията за съгласие се попълва и се  подписва и от родител, и от ученик, а в случаите, когато ученикът е навършил 1 8 години, декларацията се попълва и подписва само от ученика;

· Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва от родител на ученик със специални образователни потребности. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация.


Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД