19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Във връзка с некоректно тълкуване на текстове от Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Изх. № РУО1-39329/30.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с некоректно тълкуване на текстове от Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, действащи към момента, обръщам внимание на следното:

Епидемичната обстановка в област София-град към момента попада в хипотезата на т. 4.1 от горецитираните Насоки, където изрично е указано, че тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет за всички училища – институции в системата на училищното образование на територията на Република България, като за частните училища се допуска и те сами да осигуряват тестове. В т. 4.4. е посочена последователността, по която приоритетно се осигурява достатъчно количество неинвазивни тестове със средства от държавния бюджет.

Общинските и държавни училища могат да организират присъствен образователен процес и без тестване в съответствие с т. 4.5, буква „б“ от Насоките, а именно: най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.

Във връзка с изключително динамичната обстановка, както и вече натрупаното социално напрежение, при организиране на присъствен образователен процес следва да имате предвид и следното:

– В сградата на училището не се допускат лица, неотговарящи на изискванията за издаване на зелен сертификат, в т.ч. и ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

– Във всички свои действия директорите следва да спазват условията за недопускане струпването на ученици и смесването на групи.

– Родителите и съответно учениците имат право да променят своята позиция във всеки един момент, за което трябва да подадат писмена декларация-заявление.

– Училищните екипи следва да поддържат активна комуникация с родителите и да ги информират своевременно и коректно за условията за осъществяване на присъствено обучение.

МОН очаква анонсираните от МЗ големи количества тестове, за да върне в клас учениците от V до XII клас. РУО – София-град е създало необходимата организация за разпространението им до всички училища в най-кратки срокове.

До промяна в Насоките, утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката или до нормализиране на ситуацията следва стриктно да се спазват всички разписани там процедури.

Моля при предприемане на процедури за връщане на паралелки от прогимназиален и гимназиален етап  в присъствено обучение, РУО – София-град да бъде уведомявано своевременно.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД