19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Дневен режим
Home

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

1. Обучението в училището се осъществява в дневна форма в двусменен режим на работа

І срок

 

2. Училището е отворено в работни дни от 7,00 ч. До 21,00 ч.

3. Учебните занятия започват в 7,30 и приключват в 19,10, съгласно седмичното разписание за двете смени.

Продължителността на часовете и междучасията е както следва:

1 и 2 клас – 35 мин.                             3 и 4 клас – 40 мин.

 

08:25 – 09:00 (голямо межд.)          08:20 – 09:00 (голямо межд.)

9:30 – 10:05                                 09:20 – 10:00

10:15 – 10:50                                10:10 – 10:50

11:00 – 11:35                                11:00 – 11:40

11:50 – 12:25                                11:50 – 12:30

12:35 – 13:15

I смяна – 40 мин.                               II смяна – 40 мин.

 

07:30 – 08:10                              13:30 – 14:10

08:20 – 09:00                              14:20 – 15:00

09:10 – 09:50 (голямо межд.)         15:10 – 15:50 (голямо м.)

10:10 – 10:50                              16:10 – 16:50

11:00 – 11:40                              17:00 – 17:40

11:45 – 12:25                              17:45 – 18:25

12:30 – 13:10                              18:30 – 19:10

 

 4. Учебните часове са със следната продължителност:

 I-II класове – 35 минути

 III – XII класове – 40 минути

5. Междучасията се обявяват с училищен звънец

. Работното време на работещите в училище е 8 часа дневно, съгласно чл.136 от КТ:

  • Директор : от 08,00 ч.  до 16,30 ч.
  • Пом.Директор по учебната дейност : от 11,30 ч. до 19,30 ч.
  • Учители – 7,30 до 19,30 /в замисимост от смяната/
  • Библиотекар – от 8,00 до 17,00 ч.
  • Административен персонал– от 8,00 до 17,00 ч.

8. Учителите се явяват на работа 15 мин. преди започване на първия учебен час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден от ръководството график.

9. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

С настоящият дневен режим са запознати членове на педагогическия колектив на заседание на ПС с Протокол №1/12.09.2013 г.