19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

НП „Иновации в действие“

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

19. Средно училище „Елин Пелин“ за трета поредна година работи по Националната програма „Иновации в действие“ с Решение № 601/17.08.2022 г. , вписано под номер 389. Тази година нашият проект носи името „Един ученик, едно устройство“.

След изготвяне на програма за мобилност се  проведе първата такава в периода 07 –  08.12. 2022 г., на която нашето училище беше домакин. Посрещнахме колеги и ученици от двете училища, с които сключихме договор за сътрудничество и обмяна на иновации – Средно иновативно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Пловдив и  Средно общинско училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, което не е в списъка на иновативните училища. През тези два дни гостите имаха възможност да проследят мултидисциплинарни  уроци, по два за всеки ден от  мобилността:

1.Урок по география, английски език и информационни технологии, на тема: „Непозната ли е за нас Северна Америка?“ с ученици от VІ „А“ клас и преподаватели Пенка Цекова – учител по география, Ангелина Секулова – учител по английски език, Елка Рашкова – учител по информационни технологии.

  1. Урок по история, английски език, български език и предприемачество, на тема: „ Голямата депресия“ – ХІ „В“ клас, с преподаватели Денчо Данчев – учител по история и цивилизации, Мая Захариева – старши учител по английски език, Стоянка Германова – учител по български език и литература, Ангелина Анастасова – старши учител по история и цивилизации.
  1. Урок по немски език, учебна компания, предприемачество и счетоводство, на тема: „ Коледни базари“ в Х „В“ клас, с преподаватели Веселка Николова – старши учител по немски език, Калин Радулов – учител по предприемачество, заедно с младите ни колеги по предмета – Гергана Чобанова и Константин Илиев.
  1. Урок по английски език, философия, физическо възпитание и спорт, на тема: „Здрав дух в здраво тяло“ в ІХ „В“ клас, с преподаватели Катерина Ризова – учител по английски език, Василен Василев – учител по философия, Теодор Тодоров – учител по физическо възпитание и спорт.

Със заповед 1075/27.03.23г. на директора на 19. СУ „Елин Пелин“,  наша група ученици и учители посетиха училището ни партньор в гр. Пловдив.  Мобилността се проведе от 05 до 06 април 2023 г.

В първия ден се наблюдаваха уроци на тема: „Медиация в училище (разрешаване на конфликти) с ученици от X клас и наблюдение на иновативна практика, профил „Природни науки“ – мултидисциплинарен урок по биология, химия и английски език в IX клас.

През втория ден се представиха следните иновативни методи и добри практики: „Обърната класна стая  с ученици от VIII клас и „Инструментите за мислене – лесни, забавни, полезни“- с ученици от XI клас.

Всички представени уроци се дискутираха. Споделяхме за трудностите в учебния процес по различните учебни предмети. Демонстрираха се идеи, предизвикателства и постижения в реална среда. Коментираха се педагогически практики, включващи методи на проектно-базирано обучение, методът на обърната класна стая,  дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение, както и други похвати и стратегии за разнообразяване на образователния процес. В неформална обстановка и преки разговори преподавателите от различните училища споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите и изказаха благодарност за сътрудничеството и оказаното гостоприемство.

НП „Иновации в действие“ е пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училище, за подпомагане на развитието на креативното мислене. В учебната среда и ученическия живот като цяло, се използват нововъведения в полза напредъка и постиженията на учениците, по един нов съвременен начин – чрез дигитални средства и информационни технологии в обучението. Създават се условия за педагогическите специалисти да анализират и експериментират чрез пряк обмен, да популяризират и мултиплицират чрез подходящи иновативни практики и продукти. Иновативните процеси се представят в своето развитие. Демонстрират се предизвикателства и резултати  в реална среда. Обмяната на подобен опит в образованието дава възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците повишават мотивацията си за учене, развиват различни компетентности, социално-емоционални умения за сътрудничество и партньорство, работа в екип,  полезни приятелства и положителни емоции по време на провежданите посещения.  Учебната среда и ученическият живот се обогатяват чрез използване на нововъведения и дигитални средства в обучението. Педагогическите специалисти имат възможност да анализират и експериментират, да популяризират и мултиплицират иновативни практики и продукти. Иновациите се представят в развитие, а демонстрираните предизвикателства и резултати се възприемат в реална среда.

Обменът на подобен опит в образованието допринася за изграждане на модерни училища, където учениците намират мотивация за учене и развиват различни компетентности. Това събитие доказа, че обменът на опит и сътрудничеството между педагозите са от решаващо значение за създаването на модерни и иновативни училища.

Искаме да изразим нашата благодарност към всички участници за активното участие и ценния принос. Събитието със сигурност ще остави траен положителен отпечатък в образователната среда и ще служи като стимул за бъдещите иновации и развитие в областта на образованието.