19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Category Важна информация
Home

Важна информация

16 сеп.

Наши ученици от 6-и и 8-и клас успешно издържаха изпита по немски език на Гьоте-институт –ниво А2

 На 23-24.06.2021 г. се проведе изпит по немски език за сертификат А2 на Гьоте-институт, на който се явиха 21 ученици от 8.в клас, които интензивно изучаваха немскиезик. Изпитът се състоя от две части: писмена и устна.На 09.09.2021 г. получихме сертификат от Гьоте-институт за успешно представилитесе.Най-високият резултат е на Елена Маркова – 93 точки, а най-ниският […]

READ MORE
16 сеп.

Необходими документи ОРЕС

Изх. № РУО1-29366/14.09.2021 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с постоянни пропуски, установени в изпратените от образователните институции документи, необходими за издаване на разрешение от началника на РУО – София-град за обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на […]

READ MORE
10 сеп.

Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111

Държавна агенция зазакрила на детето Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. От самото си създаване, линията  е […]

READ MORE
10 сеп.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

READ MORE
8 сеп.

Родителски срещи V-XII клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Родителските срещи за пети и осми клас ще се проведат присъствено при следния график: V клас  – на 13.09.2021 г. от 18.00 ч. VIII клас  – на 14.09.2021 г. от 18.00 ч.  За всички останали класове родителските срещи ще се проведат онлайн, както следва: […]

READ MORE
7 сеп.

Родителска среща за първи клас

08.09.2021г. от 18.00ч. Моля да присъства по един родител. Заповядайте!

READ MORE
1 сеп.

Свободни места за учебната 2021-2022 г.

READ MORE
6 юли

Задължителна литература – 5. – 12. клас

                                   Задължителна литература за 5. клас Николай Кун „Старогръцки легенди и митове“ „Библейски разказ за началото на света“ , по „Библията. Преразказана от Пърл Бък“ „Господ и дяволът правят света“, българска народна легенда, преразказал Петър Кърджилов „Тримата братя и златната ябълка“, българска народна приказка, преразказал Ангел Каралийчев „Златното момиче“, българска народна приказка, преразказал Ангел Каралийчев „Троица […]

READ MORE
5 юли

Свободни места в ГИМНАЗИЯ за учебна 2021/2022 г

READ MORE
21 юни

Заповед за училища – гнезда/ Важно за прием в VIII клас

READ MORE