19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2022-1-BG01-KA122-SCH-000072411/ Ключова дейност 1

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за участие в проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000072411

на тема:

„Ефективни учители готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!“  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“  

/реализация на проекта в период от 12 месеца – от 01.06.2022 г. до 31.05.2023 г./

 
19 СУ “Елин Пелин“ е едно от иновативните училища в страната, в което учениците проявяват богато творческо въображение и показват завиден стремеж към усъвършенстване на познанията си по различните учебни дисциплини, а взаимопомощта и толерантността, са водещи във философията ни за работа с деца. Мисията ни e стремежът към постоянно повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност. В резултат на пандемията, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че благодарение на технологиите, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани.

Едно от предизвикателствата в образованието на 21-и век, пред които сме изправени е свързано с  процеса за преодоляване и подобряване на педагогическите и дигиталните компетентности на учителите ни.  Поради тези причини учителите на този етап на обучение трябва не само да разчитат на технологични ресурси при преподаване и изучените педагогики, но също така трябва да притежават необходими умения, за да разберат образователните възможности, предлагани от ИКТ, и да могат ефективно да ги предават на своите ученици, да ги споделят с други колеги в училище, но и местната общност. От придобиването на технологичното оборудване до адаптирането на учебните програми към  образователни инструменти е сложен процес на технологична интеграция  и изисква определени умения и знания, които целим да подобрим чрез подбран курс. В днешно време има основно традиционни педагогики, и различни дигитални инструменти и ресурси в образованието, които са създадени с цел да мотивират всеки ученик да учи, да подобрят методите на преподавателите по всеки предмет, да насърчат сътрудничеството и да улеснят комуникацията между учители и учащи. Кризата с COVID-19 подчерта важността на цифровия преход в образованието за дигиталната трансформация, от която Европа се нуждае и постави началото на така необходимата дигитална трансформация на образователния сектор.

Проектът ще се реализира  на три етапа:

Етап 1. Предварителна подготовка: формулиране на подходяща тема и избор на подходящи курсове от надежден доставчик с опит, обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване на ПС, подаване на  проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като национална агенция,  сформиране на екип, предварителна регистрация на избраните курсове и комуникация с Europass teacher academy, оформяне документи към ЦРЧР; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители,предварителна подготовка на участниците и запознаване с препоръчителни материали за курса и застраховане.

Етап 2. Обучения в рамките на проекта: реализиране на мобилност на 11 преподаватели  от  начален етап, прогимназия и гимназия в  едноседмичен структуриран курс на тема:  ”Effective Pedagogies for 21st-Century Learning”. Има изготвена работна програма на проекта с предварително селектиран и избран надежден доставчик – Europass teacher academy.

Кратко представяне на избраният курс:

Информационните и комуникационни технологии не само могат да подпомагат усвояването на материала от учениците, но също така могат да ни помогнат да станем по-добри преподаватели. Бързите промени в днешния свят подчертават важността на меките умения (като критично мислене, сътрудничество, креативност и комуникация) в училищното образование. Следователно от учителите се очаква да адаптират своите учебни програми и да възприемат нови педагогически практики, за да насърчават ефективно тези способности сред младите учащи.

Този курс ще помогне на учителите да разширят своя набор от педагогически умения, за да отговорят на такива нови нужди. По-специално, той ще въведе четири основни подхода, ориентирани към учениците, които набират скорост по целия свят: обучение, базирано на проекти (PBL), обучение с подобрена технология (TEL), съвместно обучение и дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми – SAMR модела. Обучаемите ще се научат да ги включват в контекста на реалния си живот чрез проучване на техните основни характеристики, запознаване с най-добрите практики, обсъждане на плюсове и минуси и прилагане на използването на рубрики за оценка на резултатите от обучението.

До края на курса учителитежще се запознаят с основните характеристики на насоченото на внимание към ученика обучение и ще се почувствате по-готови и уверени да ги приемете във вашите класове. За участниците в този курс да си учител от 21-ви век ще спре да бъде дума на хартия и в крайна сметка ще се превърне в реалност особено подходящ за младите колеги.

Етап 3. Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението,ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.

Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти. Работен език  на избраните курсове е английският, а формата на комуникация между страните партньори- по електронна поща. Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

В периода от 20-и до 25-ти февруари 2023 г., в гр. Хелзинки, Финлнадия единадесет учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност по проект „Ефективни учители готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!“ –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование”,  на тема ”Effective Pedagogies for 21st-Century Learning” 🌎

Целите на курса бяха свързани с развитието на ключови умения, които са насочени към разбиране, използване и развиване на ключовите характеристики на педагогиките от 21-ви век.

Участниците имаха възможността да разширят педагогическите си умения, с които да насърчават развитието на своите ученици. Запознаха се с най-модерните методи, подходи и практики, които се прилагат в една от най-успешните образователни системи в света. През периода на престоя, участниците успяха да се потопят във финландската култура.

Участниците работиха върху теми като: проектно-базирано обучение (PBL), методът на обърната класна стая, дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение, както и други похвати и стратегии за разнообразяване на образователния процес. Учителите придобиха знания и практически умения, които могат успешно да бъдат интегрирани в класната стая.

Работилниците по време на курса бяха насочени към подобряване методите на преподаване и обучение на учениците, както и повишаването на мотивацията и интереса към учебните предмети. В основата са подходите за обучение, които поставят ученика в центъра, така че да се отговори на неговите специфични умения и нужди. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, ще допринесат да повишаването на самочувствието и увереността в практическата дейност на  обучените учителите.

По време на престоя си в Хелзинки, участниците в курса се запознаха с историята на държавата, архитектурата и забележителностите на града. Този курс предостави възможност на 19. СУ да изгради трайни приятелски взаимоотношения с други участници от училища в Малта, Испания  и Франция, създавайки бъдещи възможности за обмен на ученици и учители.

Открити педагогически практики в 19.СУ “Елин Пелин”

На 19. април 2023 г., в 19. СУ “Елин Пелин” се проведоха открити педагогически практики, свързани с последните тенденции в образованието на 21 век. Събитието бе свързано с европейски проект “Ефективни учители, готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!”, финансиран по Програма “Еразъм+” – КД1, който се фокусира върху обучението на учителите в нови и модерни методи на преподаване, както и върху готовността им да отговорят на предизвикателствата на съвременното образование.
Участниците имаха възможност да се запознаят с педагогически практики, включващи методи на проектно-базирано обучение (PBL), метод на обърната класна стая, дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение и други методи за разнообразяване на образователния процес. Уроците бяха проведени в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Пред учениците от 4. б клас, учителите по английски език Силвия Кунчева и Инес Миланова, представиха в рамките на един учебен час темата „Unusual jobs around the World“ /”Нетипични професии по света”/ . В 6. а клас Пенка Цекова – учител по география и икономика, представи практически урок на тема „Население и стопанство на Азия”. В гимназиален етап, в 10. в клас, Константин Илиев – учител по предприемачество, представи урок на тема „Фактури – предназначение и съставяне“.
Събитието бе отворено за всички учители и специалисти в образованието. Присъстваха официални гости и експерти от РУО–София град, представители на Синдикат на българските учители, р-н Красно село, университетски преподаватели от УНСС, партньори от ЦТО и учители, които разшириха своите педагогически познания от показаните нови методи в образователния процес.
19. СУ “Елин Пелин” е едно от първите иновативни училища в България и прилага успешно модела 1:1, който също бе демонстриран по време на уроците. Този модел на обучение е особено подходящ за дигиталната епоха, в която живеем, тъй като предоставя възможности за по-голяма интерактивност, по-бърз и лесен достъп до информация и удобство в обучението – интерактивни учебни материали, мултимедийни презентации и задачи, които помагат на учениците за по-доброто разбиране и усвояване на учебното съдържание.
Седмица по рано, на 04.04.2023 г. по време на Педагогически съвет, учителите, взели участие в мобилността демонстрираха наученото чрез провеждане на вътрешно-квалификационно обучение – работилница за идеи/ уъркшоп и презентация.
Именно чрез тези нови методи и подходи, ние се стремим да предоставим на нашите ученици висококачествено и съвременно образование, което ще им помогне да се реализират успешно в света на бързо развиващите се технологии.
Надяваме се проведените открити педагогически практики да са дали възможност на учители от различни етапи на образованието, експерти и гости, да се запознаят с новите методи и технологии в образованието на 21-ви век, да споделят опита си и да приложат наученото в процеса на обучение.

Презентация – Effective Pedagogies for 21st-Century Learning

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

Документи