19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2021-1-RO01-KA210-SCH-000031376/Ключова дейност 2

Информираме Ви, че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за финансиране като партньор в проект №2021-1-RO01-KA210-SCH-000031376 на тема: “Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged People”/“Разработване на стратегии, практики и намиране на решения за затлъстяването (здравословен начин на живот), като се обърне внимание на здравословното хранене и физически дейности, чрез използването на междукултурно обучение и включване на хора в неравностойно положение”/ –  Ключова дейност 2, “Малки партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование”Страни партньори по проекта са: България, Румъния и Турция. Проектът следва да бъде реализиран в период от 18 месеца, от 01.11.2021 до 01.05.2023 г.
Линк към проекта: https://healthylife-erasmusproject.godaddysites.com/
Линк към EwininngTwinspace: https://twinspace.etwinning.net/222124/home
Мисията на 19. СУ “Елин Пелин” e стремежът към постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност, ръка за ръка със здравословния начин на живот и спорта. Според Европейската здравна статистика и Световната здравна организация проблемът със затлъстяването в световен мащаб почти се е утройл между 1980 и 2018 г. Според оценките на СЗО за Европейския регион, 30-40% от населението е с наднормено тегло. Въз основа на последните оценки в страните от Европейския съюз, през 2020 г. затлъстяването се е увеличило с 80% във всяка възрастова група, поради Covid 19 вируса. Пандемията принуди голяма част от  хората да прекарват повече време у дома, да се хранят по-често, без да изразходват енергия и да водят заседнал начин на живот, което доведе до увеличаване на затлъстяването. Според проучванията, причината за затлъстяването е липсата на информация за здравословните хранителни навици и по-малко физически дейности. Целта на проекта е да повиши осведомеността и да популяризира здравословния начин на живот чрез междукултурно обучение и неформално образование, както и чрез превръщане на учениците в активни граждани, насърчаващи здравословения и балансиран начин на живот; да повиши информираността на учениците за по-здравословен начин на живот и техните здравословни хранителни навици и физически дейности. Основната идея е да се създаде партньорство, основано на разработване и прилагане на трансфера на добри практики между училищата. Той има и иновативен характер, който се състои в активно включване на училищата в дългосрочния процес на намаляване на затлъстяването и повишаване на активния начин на живот, чрез реализиране на резултатите от проектите, както в местната общност, така и в регионите на нашите партньори.   Отправната точка за този проект е необходимостта да се разгледат някои важни въпроси, свързани с начина на живот на учениците и училищното представяне, високата честота на недохранване, различни видове тормоз, включително дискриминация на база тегло и дразнене относно формата и размера на тялото, ниското самочувствие, липсата на комуникация, която води до изолация и бездействие, твърде много време пред екрана и твърде много изключения от часовете по физическо възпитание, липса на здравословни хранителни навици и хигиена, и не на последно място- погрешни схващания и стереотипи по отношение на здравето в местното, националното и европейското общество.   Конкретните цели на този проект са: – популяризирането на нови интерактивни методи, техники и инструменти, които повишават знанията и разбирането на учениците за здравословен начин на живот и внасят дългосрочни подобрения в избора на храна на нашите ученици. – образователен ресурс за учениците, който им помага да намерят информация и интерактивни дейности, които могат да ги накарат да предотвратят различни заболявания, да подобрят хранителните си навици, да подобрят постиженията си в училище. -информиране на учениците за правилата за безопасно и правилно хранене и предлагане на здравословни храни, които могат да се заменят желанието им за бързо хранене и вредни храни.   Самите ученици ще създадат информационна брошура, съдържаща снимки, описания и хранителни стойности на любимите си ястия в съответствие с традиционната им кухня.   Конкретните резултати от проекта са: –       интернет страница,лого –       проект – „Какво ще кажете за приготвянето на хранителна пирамида?“ – страните ще подготвят собствена училищна хранителна пирамида, като използват рециклирано или отпадъчни материали –       проект „Здравословен начин на живот“чрез подготвено публично място, проектен блог, канал в YouTube, сайт на etwinning и Twinspace –       проект „Знаеш ли дали си здрав, или не?“ – всички страни партньори ще измерват на своите избрани да участват ученици и учители „Индекс на телесна маса (ИТМ)“ преди започване и по време на проектните процеси, като ще бъдат оценени. –       Чрез „Erasmus+ Step Counter“ – всички ученици и преподаватели ще качат програма „10000 step counter“ на мобилния си телефон, подготвяйки анализ, анкета, видеоклипове или слайдове –       Друга дейност ще бъде „Това е моята биологична градина“ –  градински клуб в двора на училището. Учениците ще изготвят презентации, за всеки основен фокус по време на краткосрочна екскурзия/мобилност. Тези презентации ще информират цялата училищна общност за дейностите по проекта и ще бъдат качени на сайта на 19.СУ в секция Еразъм+.   Целта на  на този проект е да предостави на учениците и техните семейства, възможността да подобрят  начина си  на живот, да използват влиянието си, за да накарат местните политици, да преминат към по-здравословно хранене и начин на живот, да подобрят социалните и граждански отношения на учениците.   За да се постигнат тези цели, проектът ще бъде разделен на няколко  дейности. Всяка дейност е предназначена да насърчи придобиването на компетенции в областта на физическото и психическо здраве, благополучие и социално-граждански компетенции. Планираните дейности имат за цел да покажат начините за намаляване на затлъстяването, да увеличат осведомеността за важността на здравословните хранителни навици и физическата активност.  Планираните ни дейности ще бъдат свързани с местни и международни институции. За постигане на целите на проекта ще изготвим презентации и брошури с информация за резултатите от проекта, информационно табло и други. Всички дейности по проекта ще бъдат извършени с цел формиране на физическо и психическо здраве, благополучие, здравословен начин на живот, хранителни навици и физически дейности, които да останат трайно и да се предават на бъдещите поколения.Учениците, които ще бъдат включени в проекта, ще бъдат на възраст 14-18 години, по 4 ученици и двама учители за всяка мобилност. Те ще бъдат подбрани на база следните аспекти: мотивация и интерес (трябва да напишат мотивационно писмо, за да бъдат част от проекта, като с приоритет ще са ученици от по-беден произход или в неравностойно положение. Дейностите, насочени към популяризиране на проекта или разпространение на резултатите от него, като статии в местни вестници, листовки, местни събития и др., ще бъдат предимно насочени към други училища в нашия район или жителите на областта.

      Проектът ще се реализира  в рамките на една година, на три етапа с общо три мобилности в Румъния, Турция  и България,  по график описан в работният план с разписани критерии и дейности.

Здравословните хранителни навици и затлъстяването станаха приоритет на ЕС чрез Европейската програма за здравеопазване от 2007 г. Осъществявайки този проект, ние ще допринесем за  значението на здравното и спортното образование в училищата, ще привлечем вниманието към затлъстяването, което може да бъде причина за много и различни заболявания. Искаме да възпитаме култура на  здравословното хранене, здравословен начин на живот и физически дейности, да внедрим физическо-психично здраве като предмет в общото образование в училищата. Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова и екипът, избран да участва в проекта. За всяко събитие по мобилностите ще бъде изготвена работна програма, която ще бъде приложена в досието на проекта.         Този проект е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.       Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на съдържащата се в нея информация. От 15.11.2021 г до 23.12.2021 г стартира селекционна процедура за подбор на участници в мобилности по програма „Еразъм+“ КД2. Процедурата за селекция на участници в мобилности по  програма „Еразъм+“се осъществява на институционално ниво и е организирана така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост  на  избора,  както  и  липса  на  конфликт  на  интереси  от  страна  на  лицата, осъществяващи селекцията.Процедурата за селекция на участници в мобилности по програма „Еразъм+“се одобрява от директора и екипа по програма„Еразъм+“в 19.СУ „Елин Пелин“. Има публикувани критерии за участие и необходими документи за ученици  в секция документи. Всеки учител може да заяви своето желание и подаде своята кандидатура лично при г-жа Арабаджиева в срок до 15.12.2021 г. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  за УЧЕНИЦИ са: – Заявление за участие по образец – Мотивационно писмо – Характеристика от класен ръководител – Декларация за предоставяне на лични данни – Декларация – съгласие от родител Документите за кандидатстване за участие в проекта се подават лично от всеки желаещ ученик от 9 до 11 клас заедно с родител в 19.СУ Елин Пелин”, от 20.12.2021 г. до 23.12.2021 г.  в кабинета на директора: Клара Арабаджиева Селекционната процедура приключва с изготвянето на списък с одобрените за участие  учители и ученици в проекта през м януари 2022 г. След проведеното едноседмично гласуване през м.март 2022 г, между страните партньори, с най-много гласове за официално лого на проекта бе избрано лого номер 4.

“Еразъм ден”- 2022

На 13.10.2022 г, в 19.СУ “Елин Пелин” се проведе “Еразъм ден”, част от инициативатa на Европейската комисия  „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). През 2022 г. #ErasmusDays се организират в чест на 35-годишнината от създаването й и Европейската година на младежта, с мотото „Споделяне на нашите европейски ценности с младите днес и утре: за тези 35 години и още много предстоящи“. Към момента  има регистрирани около 6281 събития в цяла Европа и по света.Този международен празник се основава на много проста концепция: в рамките на три конкретни дни се популяризират европейските ценности, ползите от мобилността и резултатите от проекти по Еразъм+, за да повиши информираността на гражданите, заинтересованите страни, медиите и политиците.

Целта на “Еразъм+ ден”, като част от глобалната мрежа на програмата, е да предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти.

Днешното събитието ни даде възможност да се запознаем с наученото от учителите и учениците, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2  в сектор Училищно образование през 2022 г.

Общността на 19.СУ “Елин Пелин”, отбеляза огромното положително въздействие от Програма „Еразъм+ и за първи път организира такова мащабно мероприятие свързано с разпространение на резултатите по одобрените през последната година пет европейски проекти в училище. На събитието присъстваха гости и представители от РУО София-град, МОН, директори, учители, университетски преподаватели, Обществен съвет, учители, колеги, родители и ученици, партньори – ЦТО.

Програмата включваше две сесии:

  • от 10.00 – 12.30 ч – Кръгла маса – Презентации, представяне и дискусия на наученото по Проект №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614, “Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!”: 1. презентация с практическа насоченост на тема: “Смесено обучение: Свързване на дистанционно и присъствено преподаване” и 2. презентация на тема:„От СТЕM до СТЕAM образование: нов подход за обучение!“ – интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението – лектори: М.Петкова, Г. Павлова и К. Радулов.
  • 00 – 15.30 – “Информационен Еразъм ден в 19.СУ “Елин Пелин” – презентация и представяне на възможности за кандидатстване по Еразъм+ за ученици и учители – М. Петкова, координатор Еразъм+
  • 30 – 16.00 ч – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, съфинансиран от програма „Еразъм +“, в Белгия, май 2022 г.
  • 00-16.30 – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект “Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged People” – КД 2, “Малки партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование,” в Турция през м. октомври 2022 г.

Благодарим на всички участници в събитието днес и на всеки колега от екипа за подкрепата и помощта в подготовката и реализирането на проектите и представителните събития!

Повече информация за дейностите и проектите по Програмата може да намерите в сайта на 19.СУ, секция Еразъм+: https://19su.bg/erasmus/

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.