19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614/ Ключова дейност 1

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за участие в проект №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614

на тема:

“Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!” –  Ключова дейност 1, съфинансиран от програма  „Еразъм +“  

/реализация на проекта в период от 18 месеца – от 01.09.2021 г. до 28.02.2023 г./

Мисията на 19. СУ “Елин Пелин” e стремежът към постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност. В резултат на пандемията, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че благодарение на технологиите, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани.

Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е свързано с процеса на подобряване на дигиталните педагогически компетентности на учителите ни към СТЕМ направлението. По тези причини учителите от този етап на обучение трябва не само да разчитат на технологични ресурси при преподаване, но също така трябва да притежават необходими умения, за да разберат образователните възможности, предлагани от ИКТ, да могат ефективно да ги предават на своите ученици, да ги споделят с други колеги. Кризата с COVID-19 подчерта важността на цифровия преход в образованието за дигиталната трансформация, от която Европа се нуждае и постави началото на така необходимата дигитална трансформация на образователния сектор.

      Проектът ще се реализира  на три етапа:

Етап 1. Предварителна подготовка: формулиране на подходяща тема и избор на подходящи курсове от надежден доставчик с опит, обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване на ПС, подаване на  проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като национална агенция,  сформиране на екип, предварителна регистрация на избраните курсове и комуникация с Europass teacher academy, оформяне документи към ЦРЧР; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители,предварителна подготовка на участниците и запознаване с препоръчителни материали за курса и застраховане.

Етап 2. Обучения в рамките на проекта: реализиране на мобилност на 7 преподаватели  в два едноседмични структурирани курса:  ”Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching” и  “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach”. Има изготвена работна програма на проекта и надежден доставчик-Europass teacher academy.

Кратко представяне на избраните курсове:

Информационните и комуникационни технологии не само могат да подпомагат усвояването на материала от учениците, но също така могат да ни помогнат да станем по-добри преподаватели. Главна цел на първия курс е да „въоръжи“ учителите със знания и умения  за успешно съчетаване различните методи на преподаване и учене. Участниците в курса ще постигнат практическо разбиране за това как смесеното (дистанционно и присъствено) обучение може да помогне на учениците да придобият компетентности като автономия, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за успешна себереализация.  Учителите ще се запознаят с редица дигитални инструменти и ще осъзнаят, че тези инструменти могат да бъдат техни съюзници при постигането на специфичните цели на обучението по различните предмети, ще могат да приведат примери за дейности, които ефективно интегрират дистанционното и присъственото обучение, „традиционните“ и технологическите ресурси. В края на курса участниците свободно ще могат да съчетават дистанционното и присъственото обучение, ще изработят планове на уроци, обогатени с нови инструменти и стратегии, което ще се отрази положително върху техния опит и професионална реализация.

Целта на втория курс е да отговори на необходимостта от по-пълноценно, интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението. Участниците ще се научат как да включват учениците в полезни и стимулиращи учебни дейности, в които природните науки, инженерството и математиката (основата на STEM обучението) се свързват с изкуствата в широк смисъл.

Посредством STEAM учениците могат за изучават взаимовръзките между учебните предмети и реалния живот, както и да изследват връзките между отделните предмети, да решават проблеми.

В този курс учителите практически ще разберат какво е STEAM и как се различава от STEM, как тяхната собствена учебна среда може ефективно да интегрира дейностите по STEAM. Те ще се запознаят с упражнения  от вида STEAM и ще развиват както „твърди“, така и „меки“ умения на границата между предметите от природо-математическия цикъл, изкуствата и дизайна.

Етап 3. Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

        Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението,ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.

      Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

           Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти. Работен език  на избраните курсове е английският, а формата на комуникация между страните партньори- по електронна поща. Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

       Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

      Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Документи