19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

№2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614/ Ключова дейност 1

Информираме Ви,

че 19.СУ “Елин Пелин” получи одобрение за участие в проект №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614

на тема:

“Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!” –  Ключова дейност 1, съфинансиран от програма  „Еразъм +“  

/реализация на проекта в период от 18 месеца – от 01.09.2021 г. до 28.02.2023 г./

Мисията на 19. СУ “Елин Пелин” e стремежът към постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда, максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици, изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност. В резултат на пандемията, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че благодарение на технологиите, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани.

Едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е свързано с процеса на подобряване на дигиталните педагогически компетентности на учителите ни към СТЕМ направлението. По тези причини учителите от този етап на обучение трябва не само да разчитат на технологични ресурси при преподаване, но също така трябва да притежават необходими умения, за да разберат образователните възможности, предлагани от ИКТ, да могат ефективно да ги предават на своите ученици, да ги споделят с други колеги. Кризата с COVID-19 подчерта важността на цифровия преход в образованието за дигиталната трансформация, от която Европа се нуждае и постави началото на така необходимата дигитална трансформация на образователния сектор.

      Проектът ще се реализира  на три етапа:

Етап 1. Предварителна подготовка: формулиране на подходяща тема и избор на подходящи курсове от надежден доставчик с опит, обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване на ПС, подаване на  проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като национална агенция,  сформиране на екип, предварителна регистрация на избраните курсове и комуникация с Europass teacher academy, оформяне документи към ЦРЧР; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна; провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители,предварителна подготовка на участниците и запознаване с препоръчителни материали за курса и застраховане.

Етап 2. Обучения в рамките на проекта: реализиране на мобилност на 7 преподаватели  в два едноседмични структурирани курса:  ”Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching” и  “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach”. Има изготвена работна програма на проекта и надежден доставчик-Europass teacher academy.

Кратко представяне на избраните курсове:

Информационните и комуникационни технологии не само могат да подпомагат усвояването на материала от учениците, но също така могат да ни помогнат да станем по-добри преподаватели. Главна цел на първия курс е да „въоръжи“ учителите със знания и умения  за успешно съчетаване различните методи на преподаване и учене. Участниците в курса ще постигнат практическо разбиране за това как смесеното (дистанционно и присъствено) обучение може да помогне на учениците да придобият компетентности като автономия, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за успешна себереализация.  Учителите ще се запознаят с редица дигитални инструменти и ще осъзнаят, че тези инструменти могат да бъдат техни съюзници при постигането на специфичните цели на обучението по различните предмети, ще могат да приведат примери за дейности, които ефективно интегрират дистанционното и присъственото обучение, „традиционните“ и технологическите ресурси. В края на курса участниците свободно ще могат да съчетават дистанционното и присъственото обучение, ще изработят планове на уроци, обогатени с нови инструменти и стратегии, което ще се отрази положително върху техния опит и професионална реализация.

Целта на втория курс е да отговори на необходимостта от по-пълноценно, интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението. Участниците ще се научат как да включват учениците в полезни и стимулиращи учебни дейности, в които природните науки, инженерството и математиката (основата на STEM обучението) се свързват с изкуствата в широк смисъл.

Посредством STEAM учениците могат за изучават взаимовръзките между учебните предмети и реалния живот, както и да изследват връзките между отделните предмети, да решават проблеми.

В този курс учителите практически ще разберат какво е STEAM и как се различава от STEM, как тяхната собствена учебна среда може ефективно да интегрира дейностите по STEAM. Те ще се запознаят с упражнения  от вида STEAM и ще развиват както „твърди“, така и „меки“ умения на границата между предметите от природо-математическия цикъл, изкуствата и дизайна.

Етап 3. Разпространение на резултатите, въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

        Трайното ползване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението,ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.

      Проектът ще допринесе в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

           Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереността в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти. Работен език  на избраните курсове е английският, а формата на комуникация между страните партньори- по електронна поща. Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Мирела Петкова.

В периода от 26-и март до 2-ри април 2022 г., в Кюрасао, учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност на тема “Смесено обучение: Свързване на дистанционно обучение с преподаване лице в лице”/ ”Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching”, –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“.

В този курс взеха участие четирима колеги, а през юни месец още трима ще посетят друг обучителен курс на тема: “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach” в Барселона. 🇧🇬 🇪🇺 🌎

В резултат на пандемията, причинена от Covid-19, технологиите с бърз темп навлязоха в учебния процес. Това доведе до разбирането, че, благодарение на дигитализацията, дистанционното и присъственото обучение могат да бъдат ефективно съчетавани. Информационните и комуникационни технологии не само могат да подпомагат усвояването на материала от учениците, но също така могат да ни помогнат да станем по-добри преподаватели.

Главна цел на този курс бе да „въоръжи“ участващите учители със знания и умения за успешно съчетаване на различните методи на преподаване и учене. В резултат на квалификацията бяха постигнати:

  • практическо разбиране за това как смесеното (дистанционно и присъствено) обучение може да помогне на учениците да придобият компетентности като автономия, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за успешна себереализация;
  • умения за работа с нови дигитални приложения. Учениците осъзнаха, че те могат да бъдат техни съюзници при постигането на специфичните цели на обучението по различните предмети, което ще се отрази положително върху техния опит и професионална реализация.

Наученото ще бъде използвано в пряката учебна дейност и ефективно ще се интегрира  както в дистанционното, така и в присъственото обучение, съчетавайки „традиционните“ и технологическите ресурси. Въздействието от дейностите по проекта в бъдеще ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката преподавателска работа и тази на учениците. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им.

Трайното използване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишена успеваемост на учениците, както и удовлетвореност на родителите. Проектът ще допринесе в към това в дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства, обмен на ученици и учители.

 

В периода от 20-и до 25-ти юни 2022 г., в Барселона, Испания, трима учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност по проект “New E-learning instructional design -from STEM to STEAM education!”,  –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“, на тема “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach” 🌎.

        Целта на този курс бе да отговори на необходимостта от по-пълноценно, интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението. Участниците се научиха как да включват учениците си в полезни и стимулиращи учебни дейности, в които природните науки, инженерството и математиката (основата на STEM обучението) се свързват с изкуствата в широк смисъл. Посредством STEAM учениците могат за изучават взаимовръзките между учебните предмети и реалния живот, както и да изследват връзките между отделните предмети, да решават проблеми.

В този курс участниците практически разбраха какво е STEAM и как се различава от STEM и как тяхната собствена учебна среда може ефективно да интегрира дейностите по STEAM. Участниците  се запознаха с упражнения  от вида STEAM и развивaха както „твърди“, така и „меки“ умения на границата между предметите от природо-математическия цикъл и изкуствата и дизайна.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им в областта на СТЕАМ обучението.

Трайното използване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишена успеваемост на учениците, както и удовлетвореност на родителите. Проектът ще допринесе 19.СУ “Елин Пелин”  да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства, а именно обмен на ученици и учители в СТЕМ направлението.

                               

На 07.09.2022 г на проведения първи педагогически съвет за учебната 2022/2023 г се презентираха две детайлни презентации  с практическа насоченост на тема: “Смесено обучение: Свързване на дистанционно и присъствено преподаване” – примери и работа с полезни инструменти за нови дигитални възможности в преподаването и „От СТЕM до СТЕAM образование: нов подход за обучение!“ –  интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението.  В проект “Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!” –  Ключова дейност 1, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, 7 учители взеха участие  в две мобилности,  два обучителни едноседмични курса . Учителите участници в мобилността споделиха  наученото пред колегията . След приключване на педагогическия съвет се  проведе вътрешно-училищно обучение с цел разпространение на резултатите  по проекта по предварително изготвена програма. Колегията участва активно и с интерес, а материалите бяха изпратени на електронната поща до всички. Надяваме се колегите да приложат наученото в работата си през учебната 2022/2023 г.

На 13.10.2022 г ще проведем и кръгла маса, част от Еразъм дни,  за да споделим своя опит и сред местната общност на София град.

                       

Презентация 1

Презентация 2

 


 

“Еразъм ден”- 2022

 На 13.10.2022 г, в 19.СУ “Елин Пелин” се проведе “Еразъм ден”, част от инициативатa на Европейската комисия  „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). През 2022 г. #ErasmusDays се организират в чест на 35-годишнината от създаването й и Европейската година на младежта, с мотото „Споделяне на нашите европейски ценности с младите днес и утре: за тези 35 години и още много предстоящи“. Към момента  има регистрирани около 6281 събития в цяла Европа и по света.Този международен празник се основава на много проста концепция: в рамките на три конкретни дни се популяризират европейските ценности, ползите от мобилността и резултатите от проекти по Еразъм+, за да повиши информираността на гражданите, заинтересованите страни, медиите и политиците.

Целта на “Еразъм+ ден”, като част от глобалната мрежа на програмата, е да предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти.

Днешното събитието ни даде възможност да се запознаем с наученото от учителите и учениците, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2  в сектор Училищно образование през 2022 г.

Общността на 19.СУ “Елин Пелин”, отбеляза огромното положително въздействие от Програма „Еразъм+ и за първи път организира такова мащабно мероприятие свързано с разпространение на резултатите по одобрените през последната година пет европейски проекти в училище. На събитието присъстваха гости и представители от РУО София-град, МОН, директори, учители, университетски преподаватели, Обществен съвет, учители, колеги, родители и ученици, партньори – ЦТО.

Програмата включваше две сесии:

  • от 10.00 – 12.30 ч – Кръгла маса – Презентации, представяне и дискусия на наученото по Проект №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030614, “Нов учебен дизайн за електронно обучение – от СТЕМ до СTEAM образование!”: 1. презентация с практическа насоченост на тема: “Смесено обучение: Свързване на дистанционно и присъствено преподаване” и 2. презентация на тема:„От СТЕM до СТЕAM образование: нов подход за обучение!“ – интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението – лектори: М.Петкова, Г. Павлова и К. Радулов.
  • 00 – 15.30 – “Информационен Еразъм ден в 19.СУ “Елин Пелин” – презентация и представяне на възможности за кандидатстване по Еразъм+ за ученици и учители – М. Петкова, координатор Еразъм+
  • 30 – 16.00 ч – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект „YES Europe III – Young people in education and studies working and living in Europe“, КД2, съфинансиран от програма „Еразъм +“, в Белгия, май 2022 г.
  • 00-16.30 – Презентация на ученици, взели участие в мобилност по проект “Developing Strategies, Practices and Finding solutions to Obesity (Healthy Life) by Taking Attention to Healthy Eating and Physical Activities Using Intercultural Learning by Including Disadvantaged People” – КД 2, “Малки партньорства за сътрудничество в училищното образование”, съфинансиран от програма  „Еразъм +“, сектор “Училищно образование,” в Турция през м. октомври 2022 г.

Благодарим на всички участници в събитието днес и на всеки колега от екипа за подкрепата и помощта в подготовката и реализирането на проектите и представителните събития!

Повече информация за дейностите и проектите по Програмата може да намерите в сайта на 19.СУ, секция Еразъм+: https://19su.bg/erasmus/

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на съдържащата се в нея информация.

Документи