19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home

Училищно настоятелство

След прекъсване дейноста на УН за 3-4 г. през м. май 2023 г. беше пререгистрирано Сдружение „УН -19 Родители за образование“

Избрани  бяха нов управителен и надзорен съвет в състав:

Управителен съвет:

 1. Стоил Христов Далевски – Председател

и членове:

 1. Маргарита Седефчева Маринова
 2. Красимира Милчова Петрова
 3. Кремена Стоянова Стоянова
 4. Крикор Агоп Петоян
 5. Теодора Филипова Андреева-Стевкова
 6. Вилислава Иванова Динева

Надзорен съвет:

 1. Николинка Иванова Ангелова – председател

и членове:

 1. Красимир Георгиев Зарев
 2. Десислава Милчева Цанова – Тошева

Основни цели на сдружението са:

 • Обединяване на усилията на родителската общественост с тази на държавните и Общинснки структури, както и на други обществени организации, физически и юридически лица за подпомагане на децата и младежите в тяхното образование, културно, духовно и естетическо израстване;
 • Развитие и усъвършенстване на програми в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването и спорта, насочени към младото поколение;
 • Развитие на международното културно и делово сътрудничество с държавни, общински и частни български и международни организации, работещи в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването и спорта за деца и младежи;
 • Развитие на международните делови и бизнес контакти в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването и спорта за деца и младежи между страните членки на ЕС, както между останалите страни от региона на Балканския полуостров.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 • Подпомагане и обучение на млади таланти в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването и спорта;
 • Поощряване на дарителството, меценатството и спонсорството в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването и спорта за деца и младежи;
 • Информационно осигуряване за участие в международни програми и фондове;  разработване на проекти и програми с национално, международно и общинско значение, за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, сътворени от деца и младежи, както и за опазване и популяризация на културно-историческото наследство;
 • обучителна дейност под формата на лекции, семинари, беседи и дискусии за деца, младежи и техните родители;
 • подпомагане на дьржавните и общински структури в областта на образованието, научни, културни и спортни прояви на децата и младежите и инициативи с национално и международно значение;
 • разработване на програми и проекти за разширяване на международната културна и образователна дейност;
 • разработване на образователни и културни програми и проекти, с насока усъвършенстване и развитие на структурата и качеството на образованието, науката, изкуството и културата;
 • участия в съвместно финансиране с физически и юридически лица на образователни, научни, културни и спортни инициативи за деца и младежи и проекти с национално и международно участие;
 • Участие в международни инициативи и сътрудничество във връзка с дейността на сдружението;
 • Други дейности за изпьлнение целите на сдружението, които са позволени от устава и не са забранени със закон.
 • Извършване на стопанска дейност съгласно  нуждите за постигане на целите си и по установените ред и условия, предвидени от закона;
 • Участие и/или сдружаване с други сдружения или фондации в страната и в чужбина.

Членският внос е в размер на 50 /петдесет/ лева годишно и се заплаща по желание на родителя. Ако има повече от 1 дете в училещето се внася чл.внос само за първото дете. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месец декември на текущата година.

Всяко отпускане на средства за дадена кауза или цел, ще бъде  реализирано след представяне, обсъждане и решение на Общото събрание на УН.

Всеки разход направен от сдружението ще бъде публикуван на сайта на настоятелството.

В началото на всеки срок на сайта ще се публикува подробен отчет на  Сдружението за събраните и изразходвани средства през изминалия период.

На 23.10.2023 г. се проведе среща с представителите на родителите по класове от 1 до 11 клас.  Новият председател на УН – Стоил Далевски се представи и  запозна присъстващите с целта и идеите на Сдружението.

Първата инициатива, за която бяха информирани родителите е предстоящият коледен базар и концерт, организирани по идея на ученическия съвет. Желанието на учениците е средствата от базара да отидат за закупуването на озвучетелна и звукозаписна техника за училището, с която да озвучават училищни събития, да правят записи за подкасти с различни хора, радиопредавания и др.

Учениците молят за съдействие при наемане на зала за коледния концерт, по възможност да бъде безвъзмездно или със символичен наем.

До момента от средствата на настоятелството има направено едно плащане в размер на 1100 лв. за транспорт на ученици от 1 клас до Витоша на 29.09.2023 г.

Сайт: https://sites.google.com/19sou.bg/sdrujenieroditeli/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE

Ел.поща: roditeli19su@19sou.bg

Банкова сметка: BG89UNCR70001525336175,

Уникредит булбанк.

Получател „УН-19 Родители за образование“.

Основание – Име и клас на детето.