19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Реализирани превишения на осреднената 24-часова стойност на ФПЧ10

Във връзка с реализирани превишения на осреднената 24-часова стойност на ФПЧ10 в диапазона над 100 мкг/м3 до 150 мкг/м3 на поне две градски автоматични измервателни станции за един ден, за днес, 03.01.2023г отправяме призив, по възможност да преустановите всякакви занимания на децата и учениците на открито.

Във връзка с горното, обръщаме внимание за следното:

Организацията на работа на общинските образователни институции е изцяло във Вашите правомощия и компетентности. Разчитаме, че горепосочената информация ще бъде правилно и ясно комуникирана с всички заинтересовани страни- деца, ученици, служители и родители.

С благодарност за ползотворното ни сътрудничество и партньорство разчитаме на Вашия професионализъм.

Столична община публикува на следните линкове:

https://air.sofia.bg/

https://air2.sofia.bg/

Информация за:

– Измерените средноденонощни стойности за  фини прахови частици (ФПЧ10) от станциите измерващи на територията на Столична община (при денонощна норма 50 мкг/м3)

– Измерените часови стойности за фини прахови частици (ФПЧ10) от станциите измерващи на територията на Столична община;

– Прогноза на НИМХ за Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София;

– Предприети допълнителни мерки (за съответния ден) във връзка с усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух;

С пожелание за спокойна година!