19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001

Добра новина!

    През месец октомври и месец ноември 50 ученици от 3.б, 5.а и 9.а,б,в клас и над 15 учители на 19.СУ “Елин Пелин” взеха участие по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2 и Дейност 3, на тема „Работа с инструментите на облачната платформа Google workspace и Google classroom по модела 1:1”.
       Обучението от разстояние в електронна среда все повече се налага и ще продължи да се развива в бъдеще. Именно за това обучението бе насочено към повишаване уменията на учениците и учителите да работят и използват обучителна платформа на Google workspace  и  Google classroom по модела 1:1,  с практическа насоченост по време на учебния процес.
     По време на обучението, обучаемите имаха възможността да се запознаят подробно с функционалностите и инструментите на платформата и хромбук устройства по същия модел. Обучението им помогна  да открият по-големи възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес и им помогна да повишат мотивацията си в учебният процес при овладяване на учебното съдържание.
       Всички обучаеми завършиха успешно обучението си и получиха сертификати.
     Ръководители на групите бяха колегите по предприемачество, география и икономика: Калин Радулов и Мирела Петкова.