19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Прием 7 клас за уч. 2022/2023 г. – архив

Прием след 7 клас – уч.23/24г. – Ден на отворени врати – 18.04.2023г.

12.00 – 12.40 ч. презентация – прием в 8 клас – физкултурен салон.
С цел да се ориентираме колко хора ше присъстват на презентацията, Ви
каним да ползвате линка за регистрация както следва:

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх.  №РУО1-12103/16.04.2021 г.началника на РУО София-град Ви предлагаме за сведение списък на необходимите документи и  график за работата на  Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

В случай че имате основание да се възползвате от тези текстове, моля следвайте инструкциите в приложения файл „Документи и стъпки чл.120, ал.7“.