19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Прием 1 клас 2021/2022

В изпълнение на Решение № 133/ 18.03.2021 г. на Столичен общински съвет за приемане на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – Приложение № 1, Ви уведомявам, че кметът на Столична община е утвърдил график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за столичните училища за учебната 2021/2022 г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

  1. Графикна дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.
  2. Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Уважаеми родители,

Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас (https://kg.sofia.bg) вече имате възможност да изберете език  – английски или немски, който детето Ви да изучава от I до IV клас, както и целодневна или полудневна организация на учебния ден.

Избраните предпочитания за паралелки са индикативни и ще бъдат разглеждани от ръководството при записване, без да се отразяват на класирането.