19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ползване на данъчно облекчение за деца и деца с увреждания за 2021г.

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Обръщаме се към вас поради засиления интерес към ползването данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Както знаете една от възможностите, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е ползване на данъчните облекчения чрез работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември. Този законов механизъм е предвиден от законодателя за удобство на лицата, които през течение на годината са придобили доходи от трудови правоотношения, като им осигурява възможност за по-бързо и ефективно ползване на облекчението в посочения от закона срок (до 31 януари на следващата година) без необходимост от подаване на годишна данъчна декларация в НАП.

Тази година данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са в значително по-голям размер, което стимулира и повече хора да се възползват от тях, като подадат необходимите документи при работодателя си. Разбираме, че този факт поражда и някои притеснения у вас, че сумата, която ще изплатите на вашите служители, може да надвиши размера на данъка за внасяне, дължим за месеца, в който се извършва преизчисляването, и той да не е достатъчен за покриване на надвнесения от лицата данък. Вероятно и поради тази причина в НАП започнаха да постъпват сигнали, че някои работодатели съветват своите служители да ползват данъчното облекчение като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. в НАП.

Имайте предвид, че отказът да приемате необходимите документи без основателна причина нарушава правата на вашите служители, а в случай че ги приемете, но не ги включите при годишното облагане на доходите по трудови правоотношения по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ, подлежите на санкция по реда на ЗДДФЛ.

Правото на вашите работници и служители да ползват данъчни облекчения при работодателя си по основното трудово правоотношение към 31 декември е регламентирано в ЗДДФЛ, и лицата могат да се възползват от него, както и до сега. В тези случай няма да се налага да издавате служебни бележки за изплатени доходи, които ще ви бъдат поискани от вашите служители/работници, ако подават годишна данъчна декларация.

За да гарантираме правата на работниците и служителите и в същото време да осигурим спокойна среда за развитието на вашия бизнес, ви информираме, че имате възможност да приспадате възстановената сума от дължимия данък и за следващи периоди. Съгласно чл. 49, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. Следователно, ако работодателят възстанови на служителите си сума, която надвишава размера на данъка за внасяне за месеца, през който е направено преизчисляването, разликата може да се прихване от вноски за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за следващи месеци.

Повече информация за данъчните облекчения за 2021 година, можете да намерите в сайта на приходната агенция, в рубриката „Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година“ и във „Въпроси и отговори за счетоводители/работодатели за данъчните облекчения“.

Ако имате въпроси, свързани с данъчните облекчения и прихващането на данъка, нашите експерти са на разположение да ви отговорят на телефона на НАП – 0700 18 700 или на e-mail: infocenter@nra.bg.

С уважение,

Екипът на Национална агенция за приходите