fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Покана Обществен съвет

ПОКАНА

За свикване на заседание на обществен съвет на 19 СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

 

Председателят на обществения съвет на 19 СУ „Елин Пелин“, на основание чл. 20, ал.1 от Правилник за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /обн. ДВ бр. 75/27.09.2016г./, свиква заседание на обществения съвет на 25 януари 2019 г. в 14.30 ч. в гр. София, ул. “Яков Крайков” №16, 19 СУ «Елин Пелин», при следния дневен ред:

  1. Разглеждане и определяне на становище относно въвеждане на ученически униформи;
  2. Разглеждане и определяне на становище относно предприемане на възможни мерки за преминаване на едносменен режим до 2020г.;
  3. Разни.

 

Приканват се всички членове на обществения съвет да вземат участие в събранието. Материалите за заседанието на обществения съвет се намират на разположение в канцеларията на директора на 19 СУ „Елин Пелин“, всеки работен ден от 10 – 16 ч.

За потвърждаване на участие чрез e-mail :okolev@abv.bg

 

Председател на Обществения съвет:

/Орлин Колев/