19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Писмо на МОН относно прилагане на чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-12845/30.03.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-116/30.03.2022 г. на МОН с вх. №РУО1- 12765/30.03.2022 г. относно прилагане на чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.


 
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 
МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.
на министъра на образованието и науката)


 

Приложения:

1. Писмо №9105-116/30.03.2022 г. на МОН

2. Заявление ОРЕС 2022 г., чл. 115а, ал. 3 – до 14 г.

3. Заявление ОРЕС 2022 г., чл. 115а, ал. 3 – над 14 г.

4. Декларация за ОРЕС – от родителите