19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Писмо на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-16380/27.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-16185/26.05.2021 г., Ви информирам следното:

Със Заповед  № РД-01-355118.05.202.l г. министърът на здравеопазването възстановява присъственото обучение в училищата, считано от 31 май 2021 г.

В случаите, когато в отделни училища нараства броят на учениците и учителите заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, или на карантинирани, директорите на училища може да отправят аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, ако в училището са създадени условия за това.

Решението за мотивираното искане на директора се приема от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет, и се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището. За взетото решение се уведомява съответното регионално управление на образованието.

Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на училището обучението на учениците в нея се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии съгласно чл. 40а, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. В този случай не се иска разрешение от министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда за учениците от съответната паралелка .

Срокът за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда следва да е съобразен с епидемичната обстановка в училището, като се отчита, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците и да не превишава 10 учебни дни. При необходимост към посочената по-горе процедура може да се пристъпи повторно при същите условия.

За отделен ученик обучение от разстояние в електронна среда може да се организира при условията на чл. 115а, ал. 3, 4 и 5 от ЗПУО, като съгласно §15. от ПЗР на ЗПУО обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик за повече от 30 учебни дни през учебната 2020-2021 г. може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937,
www.ruo-sofia-grad.com