19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Необходими документи ОРЕС

Изх. № РУО1-29366/14.09.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постоянни пропуски, установени в изпратените от образователните институции документи, необходими за издаване на разрешение от началника на РУО – София-град за обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка, обръщам внимание на следното:

1. Съгласно чл. 40д от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование, когато обучението от разстояние в електронна среда е по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО *, следва да ни предоставите:

1.1 Заявление при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО*, което се подава чрез директора на училището до началника на РУО – София-град.

1.2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

1.3.Информация от директора на училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

На заявлението и декларацията следва да се изискат име, фамилия и подпис на двамата родители.

За Ваше улеснение изпращам примерни образци.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД