fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Националнен календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

Утвърден е Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

 

 Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-333/15.10.2018 г. вх. № РУО1-26343/15.10.2018 г.,  със заповед № РД 09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден :

Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.,

а със заповед № РД 09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени :

Правила за изготвяне на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите.