19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Насочване на ученици с хронични заболявания

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Уважаеми родители, информираме Ви, че:

Препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще бъдат изнесени на 22.06.2021 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град.

Учениците, завършващи VII клас следва да се запишат до 17.00 часа на 01.07.2021 г. в училището, в което са насочени, като представят свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Учениците завършващи X клас, следва да се запишат на 16.07.2021 г. до 17.00 ч. в училището в което следва да се запишат, като представят оригинално удостоверение за завършен X клас.