19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Математическо състезание Европейско кенгуру плюс

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ ПЛЮС”

(възрастови групи I – XII клас)

12 юни 2021 г.

Математическото състезанието „Европейско кенгуру плюс”

се организира  с такса правоучастие от Сдружение „Европейско кенгуру”

в съответствие с Регламента на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру”, публикуван на сайта на МОН (18 март за 1-4 клас и 29 май за 5-12 клас). Първоначалната дата  17 април е променена  поради пандемията. Новата дата на „Европейско кенгуру плюс” е 12 юни 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ

 1.  Състезанието се провежда на 12 юни 2021 г. (събота) от 11:00 ч. до 12:15 ч. Време за работа 75 минути.
 2.  Състезанието включва 8 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и XI-XII клас.
 3. Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 от които са тестови с избираем отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 e с подробно описание на решението.
 4. За всеки верен отговор на задачи с номера 1-5 се присъждат 3 точки, на задача с номер 6 се присъждат 5 точки, а задача с номер 7 се оценява с 0-10 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 30. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които учениците получават преди началото на състезанието.
 5. Основен организатор на състезанието е Сдружение „Европейско кенгуру”. Организатор е и всяко физическо лице, което поема ангажимент за организиране и провеждане на състезанието с участието на поне 10 ученици.  Организаторът може да е представител на училище, учебен център, школа за извънкласна дейност и др., провеждайки състезанието в съответната институция. Организатор може да бъде отделен учител, родител или близък на групата ученици, за която поема ангажимент да я организира.
 6. Желаещите  придобиват права на организатори след осъществен контакт в срок до 5 юни 2021 г. със Сдружение „Европейско кенгуру“ на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com . Придобилите права получават допълнителни указания.
 7. Писмените работи се проверяват и оценяват от Сдружение „Европейско кенгуру”, както и от организатори, които са оторизирани от сдружението. Организаторите, придобили права за проверка и оценяване, получават статут на организатори-оценители.  
 8. На сайта на Сдружение „Европейско кенгуру” ще се публикуват електронни адреси и телефони на вече получили права организатори и организатори-оценители, към които желаещите могат да се обръщат за записване.
 9. Възможните форми за участие в състезанието са две: присъствена или задочна по Интернет.  Всеки организатор определя формата за участие съгласувано със Сдружение „Европейско кенгуру”.
 10. Допуска се индивидуално задочно участие по Интернет чрез предварително записване в срок до 7 юни 2021 г. на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com и получаване на допълнителни указания. В този случай организатор-оценител е Сдружение „Европейско кенгуру”.
 11. Всеки участник попълва Заявка за участие и Декларация, като съответните бланки могат да се изтеглят от сайта на Сдружение „Европейско кенгуру”. В декларацията се отразява дали участникът желае да бъде публикуван резултатът му от състезанието. Декларацията се подписва задължително от родител в случай, че участникът не е навършил 18 години. Заявките и декларациите се събират от организаторите, които изготвят списък с имената на участниците, класа, училището и града, в който учат. Срещу името с „да” или „не”  се отбелязва дали съответният ученик желае да бъде публикуван резултатът му. Списъците се изпращат на електронния адрес на сдружението в срок до 11 юни 2021 г. При индивидуално задочно участие заявките и декларациите се сканират и се изпращат директно на електронния адрес на сдружението в срок до 7 юни 2021 г.
 12. Организаторите създават свои правила за организация и провеждане на състезанието. При присъствена форма на провеждане те следва да се придържат към правилата за Националното състезание „Европейско кенгуру” от сайта на МОН. В срок до 11 юни 2021 г. организаторите изпращат на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com заявка за темите по класове в зависимост от възрастовите групи на записаните ученици.
 13. На 12 юни 2021 г. в 9:30 ч. всеки организатор получава по електронната поща предварително заявените теми по класове, както и индивидуална бланка за отговори. При присъствена форма на провеждане темата и бланката се размножават според заявения брой участници. Темата и бланката се предоставят на участниците не по-рано от 10:45 ч. на 12 юни.      
 14. След приключване на състезанието бланките се сканират, а организаторите и  индивидуалните участници ги изпращат на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com не по-късно от 15:00 ч. на 12 юни 2021. Изпратените след този час бланки се считат за невалидни.
 15.  Верните отговори и критериите за оценяване на задача 7 се публикуват на сайта на сдружението не по-рано от 15:00 ч. на 12 юни 2021 г. Организаторите-оценители получават верните отговори и критериите в 12:30 ч. на 12 юни, като поемат отговорност за тяхната секретност до публикуването им на сайта на сдружението.
 16. Резултатите на явилите се ученици се обявяват от организаторите-оценители в срок до 18 юни 2021 г. В срок до 21 юни на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру” се обявяват две класирания. Едното е въз основа на проверените от сдружението бланки при условие, че поне 60% от участващите желаят резултатът им да бъде публикуван. В противен случай класирането включва имената на най-добре представилите се, а останалите участници получават информация само за своя резултат по електронната поща. Второто класиране включва по трима участници, определени и предложени от организаторите-оценители.
 17. Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие,  а първенците получават грамоти, изготвени от организаторите по предоставени темплейти от Сдружение „Европейско кенгуру”. Най-добре представилите се получават право да кандидатстват за участие с финансови отстъпки в Международния летен лагер „Европейско кенгуру”. 

            При поискване допълнителна информация може да бъде предоставена на e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com или на телефони: 0889770950, 0888438437.