19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г

Изх. № РУО1-36174/02.11.2021 г.

                     ДО
                     ДИРЕКТОРИТЕ НА
                     СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес на 15.11.2021 г. във връзка с Решение от 2 септември 2021 г. на Народното събрание за насрочване на избори за президент и Указ № 245 от 14 септември 2021 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание.

Приложение: 

1.      Заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД