19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Добра новина за проект Еразъм+!

В периода от 20-и до 25-ти юни 2022 г., в Барселона, Испания, трима учители на 19. СУ “Елин Пелин”, взеха участие в обучителен едноседмичен курс в поредната международна мобилност по проект “New E-learning instructional design -from STEM to STEAM education!”,  –  КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“, на тема “From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach” 🌎.

        Целта на този курс бе да отговори на необходимостта от по-пълноценно, интердисциплинарно обучение за придобиване на умения за 21-ви век чрез запознаване на участниците със STEAM обучението. Участниците се научиха как да включват учениците си в полезни и стимулиращи учебни дейности, в които природните науки, инженерството и математиката (основата на STEM обучението) се свързват с изкуствата в широк смисъл. Посредством STEAM учениците могат за изучават взаимовръзките между учебните предмети и реалния живот, както и да изследват връзките между отделните предмети, да решават проблеми.

В този курс участниците практически разбраха какво е STEAM и как се различава от STEM и как тяхната собствена учебна среда може ефективно да интегрира дейностите по STEAM. Участниците  се запознаха с упражнения  от вида STEAM и развивха както „твърди“, така и „меки“ умения на границата между предметите от природо-математическия цикъл и изкуствата и дизайна.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците, както и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им в областта на СТЕАМ обучението.

Трайното използване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението, ще доведе до повишена успеваемост на учениците, както и удовлетвореност на родителите. Проектът ще допринесе 19.СУ “Елин Пелин”  да се приобщи към Европейските ценности в образованието и да реализира многостранни международни партньорства, а именно обмен на ученици и учители в СТЕМ направлението.

С уважение: Екипът на 19. СУ “Елин Пелин”