19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

График на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. – редовна сесия