fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Взаимодействие и проучване на мнението на родителите

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със задълженията Ви по чл.31, ал. 1, т.2, т.25, т. 26 и т. 29 от Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ви напомням, че е необходимо взаимодействие и проучване на мнението на родителите относно разпределението на средствата по чл.14, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование относно осигуряването на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата и учениците и подпомагането на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния ден.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,
тел.:9356050, факс:9883937,
www.ruo-sofia-grad.com