fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Важно!

Изх. № РУО1-22923/04.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо от заместник-министър Таня Михайлова, вх. №РУО1-22922/04.09.2020 г. обръщам внимание, че следва да приемате заявления от родители, които желаят децата им да преминат в дневна форма на обучение в електронна среда.

С уважение,
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
/съгл. заповед №РД10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката /

РУО – София-град
София 1303, ул. „Антим I”, № 17,