19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Прием в 1 клас
Home Прием

Прием в 1 клас

Прием в 1 клас

Списъци 1.ви клас по паралелки, както седва

1.а клас
1.б клас
1.в клас
1.г клас

 

 

Съобщение

за свободни места за Прием първи клас – 2018/2019 г.

На основание Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018/2019 г. Раздел 4,  т. 7.5, която гласи – “При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране“, обявяваме 6 свободни места.

От 14 юни от 8.30 до 17.00 часа. попълване на свободните места. Заявленията се приемат в кабинет 102.

 

                                  От ръководството

 

 

РЕЗУЛТАТИ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Приемът ще се осъществи на основание Система за прием на ученици в 1 клас в общинските училища на територията на Столична община, Решение № 83 по Протокол № 48/22.02.2018 г. на Столичния общински съвет, Решение на Педагогическия съвет, Протокол № 5 от 12.02.2018 г. и становище на Обществения съвет.

За учебната 2018-2019 г. в 19. СУ „Елин Пелин“ ще се приемат общо 88 ученици разпределени в 4 паралелки по 22 с Целодневна организация на учебния ден в самостоятелни групи за класовете:

  • 2 паралелки с изучаване на Немски език;
  • 2 паралелки с изучаване на Английски език.

 

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 16.04. до 16.05.2018 г. в деловодството на училището от 8.00-17.00 ч. или по електронен път.

Подаваните по електронен път заявления трябва да съдържат номерата на всички необходими документи: на удостоверение за адрес/ВАЖНО-МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВИДА УДОСТОВЕРЕНИЯ В ТАБЛИЦАТА С КРИТЕРИИ ПО-ДОЛУ/, на удостоверение за раждане на детето и ако фигурира в заявлението към допълнителните критерии номер на решение на ТЕЛК, номер на акт за смърт на родител.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по критерии, като учениците се разпределят в групи зависимост от водещите критерии, както следва:

ПЪРВА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес в прилежащата територия на училището и непроменян в последните над 3 години преди подаването на заявлението.

ВТОРА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но с промени в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаването на заявлението.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Първо се приемат учениците от Първа група, при наличие на свободни места тези от Втора група и т.н.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на свободните места, учениците се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии.

Информацията за класираните ученици се подава по входящ номер, група и бал, съгласно Закона за защита на личните данни.

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

При записване родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице,

–          попълва декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи;

–          предоставя оригинала на удостоверине за завършена подготвителна група;

–          предоставя копие и оригинал на документите по водещите и допълнителни критерии.

Комисия извършва проверка на документите и ако те отговарят на декларираните в заявлението, записва ученика в училището.

При непредставяне на необходимите документи ученикът не се записва.

ВНИМАНИЕ!

Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите подават допълнително заявление до директора на училището.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет- страницата на училището, а за прилежащия район- на интернет- страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.
от 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.
от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет- страницата на училището и    РУО София – град

 

КРИТЕРИИ:

 

А. ВОДЕЩ  КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ –

За първа ,втора, трета и четвърта групи

1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл. 24, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

 

Оригинал удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната Районна администрация/  приложение № 17 към чл. 25 ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

 

Копие на удостоверение за раждане на детето.

2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянен/настоящ им адрес е бил  променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Лична карта/за постоянен адрес/на родителя

Оригинално удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната Районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият  в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият  в  приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район,  използван за приема на по-голямото дете.

Когато с  броя на децата в определена група по водещия критерий се над хвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в  тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
Дете с двама починали родители – 5 т. Копие от Акт за смърт на родителите.
Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището през Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

 

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
Дете с  един починал родител – 3 т. Копие от Актза смърт на родителя.
Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца- 5 т. Копие от удостоверения за раждане на децата. Оригинално удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

 

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

За свободни да се считат местата в класовете до максималния брой ученици, в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г..

Заявления за попълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2018 г.

ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Раинка Върбанова, на телефон 0887 504 721, от понеделник до петък от 14.00 до 16,00 ч.

 

 

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ НА 19.СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

 

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

Прием в I класПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 годиниВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периодът през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянен/настоящ им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащият район на училището към деня на подаване на заявлението.


Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т.Дете с двама починали родители – 5 т.Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.Дете с един починал родител - 3 т.Дете,което живее в семейство/домакинство с три и повече деца- 5 т.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т. *Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий


Английски езикНемски език

Заявявам, че желая синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.Заявявам, че не желая синът ми /дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.