19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
ЗАЩИТА НА ДАННИ
Home

ЗАЩИТА НА ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

на основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 

Елена Иванова Златева

адрес за кореспонденция:  гр. Силистра, ул. „Седми септември“ № 19, вх.Г, ет.1,

тел. 0882 030565