март 13, 2015

Форми на обучение

 График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016 година

Първа поправителна сесия

Първа поправителна сесия – Михаил Веселинов Карпузов – XI „б“ клас

Предмет Дата и час Кабинет
1 Български език и литература ЗИП 07.07.16 г. 10:00 ч. 307

Първа поправителна сесия – Веселин Йорданов Григоров – X „в“ клас

Предмет Дата и час Кабинет
1 Математика ЗП 06.07.2016 г. 10:00 ч. 307
2 Български език и литература ЗИП 07.07.2016 г. 10:00 ч. 307
3 Английски език ЗП 08.07.2016 г. 10:00 ч. 307

Първа поправителна сесия – Стивън Тодоров Томов – IX „а“ клас

Предмет Дата и час Кабинет
1 Физическо възпитание и спорт ЗП 04.07.16 г. 10:00 ч.  
2 Музика ЗП 04.07.16 г. 14:00 ч. 307
3 Изобразително изкуство ЗП 05.07.16 г. 10:00 ч. 307
4 Информатика ЗП 05.07.16 г. 14:00 ч. 303
5 География и икономика ЗП 06.07.16 г. 10:00 ч. 307
6 Математика ЗП 06.07.16 г. 14:00 ч. 307
7 Български език и литература ЗП 07.07.16 г. 10:00 ч. 307
8 I чужд език – Английски език ЗП 08.07.16 г. 10:00 ч. 307
9 Информационни технологии ЗП 11.07.16 г. 10:00 ч. 303
10 Информационни технологии ЗИП 11.07.16 г. 14:00 ч. 303
11 Биология и здравно образование ЗП 12.07.16 г. 10:00 ч. 307
12 II чужд език -Немски език ЗП 12.07.16 г. 14:00 ч. 307
13 Химия и опазване на околната среда ЗП 13.07.16 г. 10:00 ч. 307
14 Психология и логика ЗП 14.07.16 г. 10:00 ч. 307
15 Пазарна икономика ЗПП 18.07.16 г. 10:00 ч. 307

Първа поправителна сесия – Павел Борисов Стоянов – V „а“ клас

Предмет Дата и час Кабинет
1 Физическо възпитание и спорт ЗП 04.07.16 г. 10:00 ч.  
2 Изобразително изкуство ЗП 05.07.16 г. 10:00 ч. 307
3 История и цивилизация ЗП 05.07.16 г. 14:00 ч. 307
4 География и икономика ЗП 06.07.16 г. 10:00 ч. 307
5 Математика ЗИП 06.07.16 г. 14:00 ч. 307
6 Български език и литература ЗП 07.07.16 г. 10:00 ч. 307
7 I чужд език – Английски език ЗП 08.07.16 г. 10:00 ч. 307
8 I чужд език – Английски език ЗИП 08.07.16 г. 14:00 ч. 307
9 Информационни технологии ЗП 11.07.16 г. 10:00 ч. 303
10 Човекът и природата ЗП 12.07.16 г.  10:00 ч. 307
11 Домашен бит и техника 13.07.16 г. 10:00 ч. 307

График за провеждане на изпити на ученици в самосотятелна и индивидуална форма на обучение, редовна сесия 2015/2016 година

Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

 1. Дневна
 2. Самостоятелна

В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми /самостоятелна и индивидуална/ обучението се организира за отделен ученик.

Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7:30 ч. и 19:30 ч. в учебните дни.  Редът  и условията за приемане на ученици в дневна форма се определят при спазване на разпоредбите на ЗНП и ППЗНП.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 1. Учениците в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма, както и даровити деца в задължителна училищна възраст, които могат да се обучават в самостоятелна форма след решение на ПС;
 2. Лица, навършили 16-годишна възраст;
 3. Ученици с наложено наказание: „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“;

Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в 3 сесии: редовна и две поправителни. За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение може да завърши един клас.

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение:

 1. Подаване на заявление до директора на 19 СОУ с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас.
 2. Разглеждане на заявлението: на ПС – за ученици под 16-годишна възраст; от директора – за ученици, навършили 16-годишна възраст.
 3. Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на обучение; издаване на заповед за определяне на училищни комисии за организация и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, в която са разписани задълженията на комисиите. Прилага се и утвърден от директора график.
 4. Оповестяване на графика на определеното в заповедта място в училището за информация на учениците; предоставяне на учениците на конспекти на учебното съдържание по съответните учебни предмети; изготвяне на изпитни билети по конспектите и на критерии за оценяване и одобряването им от директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен изпит.
 5. Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, подписана от двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от изпитите; вписване на резултатите от изпитите в съответната училищна документация.
 6. Издаване на удостоверение за завършен клас.

График-за-провеждане-на-изпити-на-самостоятелна-форма – юнска сесия

Конспекти за самостоятелна форма на обучение

География и икономика – конспекти от 5. до 12. клас

География и световна търговия – конспекти за 10. и 11. клас

Пазарна икономика – конспекти за 9. и 10. клас

Маркетинг – конспекти за 11. и 12. клас

Предприемачество – конспекти за 11. и 12. клас

Химия и опазване на околната среда – конспект за 10. клас

История и цивилизация – конспект за 5. клас

История и цивилизация – конспект за 11. клас

История и цивилизация – конспект за 12. клас /англ.профил/

Свят и личност – конспект за 12. клас

Български език и литература ЗП – конспект за 10. клас ЗП

Български език и литература ЗИП – конспект за 10. клас ЗИП

Български език и литература ЗП – конспект за 11. клас ЗП

Български език и литература ЗП – конспект за 12. клас ЗП

Математика – конспекти за 9, 10, 11 и 12. клас

Изобразително изкуство – конспекти за 5. клас

Изобразително изкуство – конспект за 9. клас

Домашен бит и техника – конспект за 5. клас

Физика и астрономия – конспект за 9. клас

Физика и астрономия – конспект за 11. клас

Файлове
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2013/ 2014 година

І. Общи положения

1.Самостоятелната форма на обучение се организира за лица:

– навършили 16 години

– наказани по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП

– ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини

не могат да се обучават в дневна форма

– даровити деца

2. Необходими документи:

а/ Заявление до Директора на 19 СОУ /по образец/, което съгласно Наредба № 4

за документите в системата на народната просвета се входира в срок до 10.09.

б/ Удостоверение за завършен клас.

в/ Учебната година започва на 15.09. и приключва на 15.09.следващата година.

г/ Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в

съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено

желание

 

ІІ. Задължителна общообразователна и прафилираща   подготовка

1.Учениците се обучават по заверени от Директора учебни планове

2.Учениците се готвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите

по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от

Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет /или ги изтеглят от сайта на училището/, ползват училищната библиотека.

ІІІ. Изпити в процеса на обучение

1.Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, съгласно чл.25,

ал.1, т.4 от Наредба № 3 /15.04.2003г.за системата на оценяване според учебния

план утвърден със заповед на Директора.За целта учениците подават заявление за явяване на изпити в срок, определен със заповед на Директора за съответната учебна година.

2.Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 за

систематата на оценяване – писмен, устен и практически.

3.Писмените изпити са с времетраене три астрономически часа, устните – не

повече от 30 минути.

4.Изпита по чужд език е в две части – писмен и устен.

5.Изпита по информатика и информационни технологии е в две части – писмен и

практически.

6.Изпита по  ФВС е практически .

7.Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е

средноаритметична от оценките, поставени във всяка част.

8. Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет от ЗП или ЗИП на

редовните и поправителни сесии, или не са се явили, повтарят класа.

9. Ученици, които по здравословни причини, установени с медицински

документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите могат да се явят

на допълнителна поправителна сесия до 10.10.на текущата година със заповед на Министъра и по ред, определен от Директора.

10.Ученици, които за съответната учебна година, за която са подали заявление

да се обучават не са взели минимум 50% от изпитите за учебната година или

не са се явили на изпитите без уважителна причина, удостоверена със

съответния документ се считат за преустановили обучението си.

11.Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за

съответната учебна година, но не подавал заявление и не се явявал на изпити,

се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.

 

ІV. Организация на учебния процес

1.Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две

поправителни сесии, за получилите слаби оценки .Заявления за допускане до

изпити се подават до Директора на училището най – късно 30 дни преди всяка

изпитна сесия.

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед

на Директора в месеците януари, юни и август/ септември. За учебна

2013/ 2014 г. са определени следните дати:

 

І редовна сесия: 10.01.- 31.01.2014 г.

І поправителна сесия:02.06. до 20.06.2014 г.

ІІ поправителна сесия:18.08. – 28.08.2014 г.

2.Допълнителна сесия – определя се от Директора съгласно чл.28, ал.6 от Наредба

№ 3 /15.04.2003г. за системата на оценяване, за ученици, които по здравословни

причини не са се явили на предходните сесии.

3.Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП и ЗИП на редовните и

поправителни сесии повтарят класа като се явяват само на поправителни

изпити през следващите сесии при спазване на посочения по – горе ред и

съобразно изискванията на ППЗНП и ПДУ.

4. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици

задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен

план.

 

V. Приключване на пълния курс на обучение

Държавни зрелостни изпити

1.След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават

заявление за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за

средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОМН.

2. Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание

на ученика.

Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, втория задължителен –по предмет от

общообразователната подготовка по избор на ученика.ДЗИ се провеждат съгласно

изискванията на чл.24 от ЗНП и Наредба № 3 /17.05.2004г за организацията и

провеждането на ДЗИ. След успешното им полагане учениците получават диплома

за средно образование.

3.Неуспешно положилите ДЗИ, по свое желание могат да получат удостоверение за

завършен ХІІ клас.

4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на

изпитите.

5.Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.