март 13, 2015

Стипендии

СТИПЕНДИИ
СРОКОВЕ И ДАТИ
I СРОК- 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА.

1/ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 15.09. ДО 30.09.2015г.
1/ 10 – 05. 10. 2015г. – ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ
НЕРЕДНОСТИ ПО ДОКУМЕНТИТЕ/ НЕПЪЛЕН ИЛИ ГРЕШЕН КОМПЛЕКТ/
5/ до 16. 10. 2015г. – ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ П.С.

ПРОЦЕДУРА
ПО ОТПУСКАНЕТО НА СТИПЕНДИИ
КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИТЕ
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ- Валя Петкова
ЧЛЕНОВЕ : 1. Надежда Йенер / АТС/
2. Станимира Ставрева
3. Петър Георгиев
4.Мирела Петкова
5.Антония Иванова
6.Мая Желязкова
7.Димитър Димитров
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 33 НА МС ОТ 15.02.2013Г./ ОБН. – ДВ.БР.17 ОТ 21.02.2013Г., ИЗМ. И ДОП. БР.40 ОТ 30.04.2013Г. / КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

1.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:
* ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ – 90%
** 20% ЗА „ ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО”
** 20% ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”
** 20% ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ”
** 30 % ЗА „ ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ”
* ЗА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ – 10%.

2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ

** ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ-
УСПЕХ НАД ОТЛИЧЕН /5.50/
** ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО” С УСПЕХ НАД ДОБЪР 4.00 И МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ПОД МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА.
** ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ” –С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ.
** ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ” – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК / НЕЛК.

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, РАЗМЕРЪТ НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА , ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКА.

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ
* ЗА „ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ” – УСПЕХ
ОТЛИЧЕН 6.00, СТИПЕНДИЯТА Е В РАЗМЕР НА 50 ЛВ. ЗА ПЕРИОДА НА УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ В УЧ. СРОК ЗА КОЙТО СЕ КАНДИДАТСТВА. .
ЗА ОТЛИЧЕН /5.50 ДО 5.99 /, В РАЗМЕР НА 30 ЛВ. ЗА ПЕРИОДА НА УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ.ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.
*ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО” – В РАЗМЕР 25 ЛВ. ЗА ПЕРИОДА НА УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ В УЧ. СРОК ЗА КОЙТО СЕ КАНДИДАТСТВА.
ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.
* ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ” – В РАЗМЕР НА 30 ЛВ. ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.
ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.
* ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ” – В РАЗМЕР НА 25 ЛВ.,ПЕРИОД – 12 МЕСЕЦА ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

* ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА МУ ДО ОБРАЗОВАНИЕ.РАЗМЕР – ДО 100 ЛВ.
*ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА КАТО -БЕЗРАБОТНИ И БОЛНИ РОДИТЕЛИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА, ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБ АБИТУРИЕНТ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ИЗЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.
ОТПУСКАНЕТО НА ТЕЗИ СТИПЕНДИИ СЕ РЕАЛИЗИРА СЛЕД ДОКЛАД НА КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ ДО ДИРЕКТОРА, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА П.С. И ПОСЛЕДВАЩО РЕШЕНИЕ НА П.С. ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
* ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА , ИЗВЪНКЛАСНАТА ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ:

** НА РЕГОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ- 1 МЯСТО 30 ЛВ.
2 МЯСТО 20 ЛВ.
3 МЯСТО 10 ЛВ.
** НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – 1 МЯСТО 50 ЛВ., 2 МЯСТО – 40 ЛВ., 3 МЯСТО 30 ЛВ.

* ЗА ПОСТИГНАТ ВИСОК РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ ПЕТТЕ/ ЧЕТИРИТЕ ГОДИНИ НА ГИМНАЗИАЛНО ОБУЧЕНИЕ ДА СЕ ВРЪЧВА УЧИЛИЩЕН ПЛАКЕТ „ГОРДОСТ НА 19 СОУ”

* ЗЛАТНА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА 19 СОУ”ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ – ОТЛ.6 И ЛИЧНИ ИЗЯВИ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА УЧИЛИЩЕТО .

4.КОНКУРЕНТНИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ В УЧИЛИЩЕ.
* КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ ПРЕДЛАГА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, КРИТЕРИИТЕ , РАЗМЕРА И ПЕРИОДА , ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКАТ.
* ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО СЪС ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА.
* ДИРЕКТОРЪТ СЪС ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО НА П.С. ЗА ПРАВИЛАТА И РЕДА ПРИ ОТПУСКАНЕТО НА СТИПЕНДИИ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА.
* СЪС ЗАПОВЕДТА СЕ ЗАПОЗНАВАТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ – 10”а” и „б”, 11”а” ,12 „а” КЛАСОВЕ.
* УЧЕНИЦИТЕ КОМПЛЕКТОВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ГИ ПРЕДАВАТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
* КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДОСТАВЯ ДОКУМЕНТИТЕ НА КОМИСИЯТА, КОЯТО ИЗВЪРШВА КЛАСИРАНЕТО.
* КОМИСИЯТА ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ.
* КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НА ДИРЕКТОРА РЕШЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.
*ДИРЕКТОРЪТ УТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО НА П.С.КАТО ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ВИДОВЕ, РАЗМЕР И ТРИТЕ ИМЕНА И КЛАСА НА УЧЕНИКА.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

* ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
– ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО ОТ УЧЕНИКА
– ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИЛ ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ
– БЕЛЕ ЖНИК / КОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 „б” И 10”а” КЛАС/.
– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

* ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОНАВИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТ ОТПАДАНЕ
– ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО ОТ УЧЕНИКА И КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ С ПОДПИС НА РОДИТЕЛЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДА 6 МЕСЕЦА НАЗАД / АПРИЛ- СЕПТЕМВРИ – 1 СРОК, АВГУСТ – ЯНУАРИ – 2 СРОК.
– МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ПОД МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
– УСПЕХ НАД МН.ДОБЪР 4.50,
– БЕЛЕЖКА ОТ СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
– УВЕРЕНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДУНТИ
– КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА / РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ/
-ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА/ако съответния родител е регистриран в Бюрото по труда и получава обезщитение за безработица/ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ/ за безработен родител.
– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

* ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ”
– ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДПИС НА УЧЕНИКА И КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ.
– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

* ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”
– ЗАЯВЛЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/ НЕЛК.
– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

стипендия еднократна социална

стипендия за отличен успех (1)

стипендия за сираци

стипендия за ТЕЛК

стипендия социално слаби

СТИПЕНДИИ

СРОКОВЕ И ДАТИ

СРОК- 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА.

 

1/ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 01.10. ДО 10.10.2014г.

2/ 11 – 14.  10. 2014г. – ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНСТАТИРАНИ

НЕРЕДНОСТИ ПО ДОКУМЕНТИТЕ/ НЕПЪЛЕН ИЛИ ГРЕШЕН КОМПЛЕКТ/

5/ до 16. 10. 2014г. – ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ОТ П.С.

 

ПРОЦЕДУРА

ПО ОТПУСКАНЕТО  НА СТИПЕНДИИ

 КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИТЕ

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ- Илияна Борисова / главен учител /

ЧЛЕНОВЕ :         1. Надежда Йенер / АТС/

2. Станимира Ставрева

3. Валя Петкова

4. Ангелина Анастасова

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 33 НА МС ОТ 15.02.2013Г./ ОБН. – ДВ.БР.17 ОТ 21.02.2013Г., ИЗМ. И ДОП. БР.40 ОТ 30.04.2013Г. / КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

1.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА  ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ:

* ЗА МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ  – 90%

** 20%  ЗА „ ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО”

** 20%  ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

** 20%  ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ”

** 30 %  ЗА „ ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ”

* ЗА ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ – 10%.

 

2. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО  КЛАСИРАНЕ

 

** ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ-

УСПЕХ НАД  ОТЛИЧЕН /5.50/

** ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО” С УСПЕХ НАД   ДОБЪР 4.00 И МЕСЕЧЕН  ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ПОД МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА.

** ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ” –С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ.

** ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ” – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ОТ  ТЕЛК / НЕЛК.

 

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, РАЗМЕРЪТ НА ВСЕКИ ВИД   СТИПЕНДИЯ И ПЕРИОДА , ЗА КОЙТО  СЕ ОТПУСКА.

 

МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ

* ЗА „ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ” – УСПЕХ

ОТЛИЧЕН 6.00, СТИПЕНДИЯТА Е В РАЗМЕР НА 50 ЛВ.  ЗА ПЕРИОДА НА   УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ В УЧ. СРОК ЗА КОЙТО СЕ КАНДИДАТСТВА. .

ЗА ОТЛИЧЕН /5.50 ДО 5.99 /, В  РАЗМЕР НА 30 ЛВ. ЗА  ПЕРИОДА НА  УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ.ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.

*ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО” – В РАЗМЕР  25 ЛВ. ЗА ПЕРИОДА НА УЧЕБНИТЕ МЕСЕЦИ В УЧ. СРОК ЗА КОЙТО СЕ КАНДИДАТСТВА.

ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.

* ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ” – В РАЗМЕР НА 30 ЛВ. ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

ДА НЯМАТ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА П.С.

* ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ” – В РАЗМЕР НА 25 ЛВ.,ПЕРИОД – 12 МЕСЕЦА ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.

 

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

 

* ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ОТ УЧЕНИКА НА ЕДНОКРАТНИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА  МУ ДО  ОБРАЗОВАНИЕ.РАЗМЕР – ДО 100 ЛВ.

*ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА КАТО -БЕЗРАБОТНИ И БОЛНИ РОДИТЕЛИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА, ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБ АБИТУРИЕНТ  ИЛИ ДРУГИ  ПОДОБНИ ИЗЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.

ОТПУСКАНЕТО НА ТЕЗИ СТИПЕНДИИ СЕ РЕАЛИЗИРА СЛЕД ДОКЛАД НА КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ ДО ДИРЕКТОРА, РАЗГЛЕЖДАНЕ НА П.С. И ПОСЛЕДВАЩО РЕШЕНИЕ НА П.С.  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

* ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНИКА В УЧЕБНАТА , ИЗВЪНКЛАСНАТА  ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ:

 

** НА РЕГОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ- 1 МЯСТО 30 ЛВ.

2 МЯСТО 20 ЛВ.

3 МЯСТО 10 ЛВ.

** НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – 1 МЯСТО 50 ЛВ., 2 МЯСТО – 40 ЛВ., 3 МЯСТО 30 ЛВ.

 

* ЗА ПОСТИГНАТ ВИСОК РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ ПЕТТЕ/ ЧЕТИРИТЕ ГОДИНИ НА ГИМНАЗИАЛНО ОБУЧЕНИЕ ДА СЕ ВРЪЧВА УЧИЛИЩЕН ПЛАКЕТ „ГОРДОСТ НА  19 СОУ”

 

* ЗЛАТНА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА 19 СОУ”ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ – ОТЛ.6 И ЛИЧНИ ИЗЯВИ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА УЧИЛИЩЕТО .

 

4.КОНКУРЕНТНИ  УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ В УЧИЛИЩЕ.

* КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ ПРЕДЛАГА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, КРИТЕРИИТЕ , РАЗМЕРА И ПЕРИОДА , ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКАТ.

* ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО СЪС ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВА  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА.

* ДИРЕКТОРЪТ СЪС ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО НА П.С. ЗА ПРАВИЛАТА И РЕДА ПРИ ОТПУСКАНЕТО НА СТИПЕНДИИ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

* СЪС ЗАПОВЕДТА СЕ ЗАПОЗНАВАТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ – 9”б”,10”а” и  „б”, 11”а” ,12 „а” КЛАСОВЕ.

* УЧЕНИЦИТЕ КОМПЛЕКТОВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ГИ ПРЕДАВАТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

*  КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ  ПРЕДОСТАВЯ ДОКУМЕНТИТЕ НА КОМИСИЯТА, КОЯТО ИЗВЪРШВА КЛАСИРАНЕТО.

* КОМИСИЯТА  ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ.

* КОМИСИЯТА  ПРЕДЛАГА НА ДИРЕКТОРА РЕШЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

*ДИРЕКТОРЪТ УТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО НА П.С.КАТО ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ВИДОВЕ, РАЗМЕР И ТРИТЕ ИМЕНА И КЛАСА НА  УЧЕНИКА.

5. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

* ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

– ЗАЯВЛЕНИЕ  ПОДПИСАНО ОТ УЧЕНИКА

–  ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ  КЛАСНИЯ РЪКОВОДИЛ ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ

–  БЕЛЕ ЖНИК / КОПИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 „б” И 10”а” КЛАС/.

– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

 

* ЗА ПОДПОМАГАНЕ  НА  ДОСТЪПА  ДО  ОБРАЗОНАВИЕ  И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТ ОТПАДАНЕ

– ЗАЯВЛЕНИЕ  ПОДПИСАНО ОТ УЧЕНИКА И КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ,  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДИТЕ С ПОДПИС НА РОДИТЕЛЯ,  ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДА 6 МЕСЕЦА НАЗАД / АПРИЛ- СЕПТЕМВРИ – 1 СРОК, АВГУСТ – ЯНУАРИ – 2 СРОК.

– МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО  ПОД  МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

– УСПЕХ НАД  МН.ДОБЪР 4.50,

– БЕЛЕЖКА ОТ СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

– УВЕРЕНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДУНТИ

– КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА / РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ/

-ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА/ако съответния родител е регистриран в Бюрото по труда и получава обезщитение за безработица/ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ/ за безработен родител.

–  ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

 

* ЗА УЧЕНИЦИ „БЕЗ РОДИТЕЛИ”

– ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДПИС НА УЧЕНИКА И КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ.

–  ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.

 

* ЗА „ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

– ЗАЯВЛЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/ НЕЛК.

– ДА НЯМА НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ОТ П.С.