март 13, 2015

Профил на купувача

Профил на купувача

 ID № в портала за обществени поръчки на АОП Дата на публикуване Описание/предмет на поръчката Документи Статус
публична покана 10.03.2016 г. „Доставката на закуска за децата от подготвителната група и за учениците от I-ви до IV-ти клас в 19 СОУ Елин Пелин” Правила за обществена поръчка

Документация

Протокол

Договор

Възложена
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .