март 13, 2015

Признаване на документи, издадени от други училища и държави

Ред за признаване на завършени етапи на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужди държави

Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.

Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва с цел:

1. Достъп до обучение в системата на училищното образование;

2. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
3. Улесняване на достъпа до пазара на труда;

4. Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желаеда продължи обучението си.

 

Желаещите признаване на завършени от I до VI клас включително  по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи до директора на училището:

1. Заявление; (може да бъде изтеглено и от ТУК)

2. Документ за училищно образование;

3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

4. Превод на български език на документите по т. 2, 3  от заклет преводач;

5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

 

Документите по т. 2,3 и 4 се подават в оригинал, а документите за последния завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считано от датата на представяне на документите.