март 13, 2015

Прием I клас

Съдържание

Съобщение за първи клас

Свободни места след второ класиране за  първи клас няма.

Родителска среща за първи клас учебна 2017/2018 г.

Уважаеми родители,

 
На 22.06.2017 г./ четвъртък/ от 18.00 ч ще се проведе родителска среща.
 
От ръководството

 

Заявление за прием в I клас

Име на ученик (задължително)

Име на родител (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Относно (задължително)

Вашата мотивация, да запишете детето си в 19-то:

Заявление за първи клас / (задължително)

Декларация за лични данни (задължително)

Копие от лична карта, удостоверяваща местоживеенето (ако отговаряте на критериите)

Копие от удостоверение за настоящ адрес (ако отговаряте на критериите)

Служебна бележка от работодател, удостоверяващ адреса на местоработата

Други документи (ако са приложими)Заявление за прием в I клас

Декларация за лични данни

Прилежаща територия на 19.СУ „Елин Пелин“  
             
  Улици нечетни четни кв.Крива река
  Абоба всички номера   бл. 9  
  Ами Буе № 1-51 № 2-58   бл. 10  
  Баница всички номера   бл. 11  
  Благатица всички номера   бл. 12  
  Богдановец всички номера   бл. 15  
  Виктор Григорович всички номера   бл. 15А  
  Владайска № 99-105 № 50-58   бл. 15Б  
  Ген.Тотлебен № 21-95 № 26-38   бл. 16  
  Георги Софийски   № 2-74   бл. 18  
  Гешов № 1-9 № 18-34   бл. 20  
  Дамян Груев № 31-37 № 56-62      
  Даскал Манол всички номера      
  Добрила всички номера   жк.Лагера  
  Добруджански край № 33-39     бл. 60  
  Драгшан № 3-5 № 2   бл. 59  
  Дукатска планина № 18; 14 № 13-21   бл. 58  
  Евстати Пелагонийски № 1-13        
  Захари Круша всички номера      
  Иван Рилски № 41-57 № 54-66      
  Йоаким Кърчовски   № 2-16      
  Кирил Пейчинович № 1-19        
  Константин Иречек всички номера      
  Крива река всички номера      
  Лайош Кошут № 51-61        
  Люлин планина № 35 № 50-54      
  Пенчо Славейков № 5-15 № 2-30      
  Пиърс О“ Махони № 1-11 № 2-20      
  Предел всички номера      
  Райко Жинзифов всички номера      
  Троянски проход   № 12-16      
  Тунджа № 1 № 2-12      
  Феликс Каниц № 1-3 № 2-46      
  Цар Борис Трети № 2-10        
  Яков Крайков всички номера      

 

Прием в I клас за учебната 2017/2018 г.

Подаването на заявления за кандидатстване в I клас за учебната 2017/2018 г. ще започне от 18. април 2017 г.

І. Условия за прием

Прием на 4 паралелки по 22 ученици с разширено изучаване на немски или английски език. Две паралелки с английски език и две паралелки с немски език.

    1. Приемат се деца на 7 години, навършени през 2017 година.
    2. Приемат се деца на 6 години по преценка на родителите и с декларация от тяхна страна.
    3. Децата трябва да са завършили подготвителна група.

ІІ. Критерии за прием

 

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
   Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

 

6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище Удостоверява се от училището
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
9. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
12. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
13. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.
   Допълнителни критерии  
   15 точки за местоживеене в адм. район „Красно село“ /от ул.“Софийски герой“, преминаваща в ул. „Мъглен“ до ул.“Мокренски проход“, преминаваща в ул.“Добруджански край“, ул.“Марко Балабанов“, ул. „Позитано“ от бул.“Христо Ботев“ до бул. „Македония“, преминаваща в бул.“Тотлебен“ до ул. „Софийски герой“ и кв.Крива река. Лична карта  на един от родителите.
   5 точки за детските градини в близост до училището-

124 ЦДГ “ Бърборино“ и 85 ЦДГ “ Родина“, 107 ДГ „Бон-Бон“

 

 Служебна бележка от детската градина

Забележка: Критериите са приети на Педагогически съвет , проведен на 13.03.2017 г., видно от протокол № 4 и съгласувани с Обществения съвет на училището

ІІІ. График на дейностите 

 

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
От 18.04.2017г

До 19.05.2017г.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране.
02.06.2017г 17.00 часа Обявяване на списъците за първо класиране.
От 05.06.2017г. до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от първо класиране.
 08.06.2017г. 17.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
От 09.06.2017г до 12.06.2017г. вкл. Попълване на свободните места от второ класиране
13.06.2017 г. 17.00 ч. Обявяване на списъците от второ класиране.
От 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл. Записване на ученици от второ класиране.
16.06.2017 г.  17.00 ч. Обявяване на свободните места на трето класиране.
От 19.06. 2017г до 14.09.2017 г Свободни места няма

Район на 19. СУ „Елин Пелин“