март 13, 2015

Общи условия за прием

19. СУ „Елин Пелин“ е училището за деца с нови идеи и желания, които се стремят към развитие, които осъзнават себе си като победители. Нашето разбиране е, че у всяко дете има заложен богат потенциал, а работата ни е да го разкрием и развием, за да изпълняваме успешно своята мисия да подготвяме и създаваме лидери.

Важен момент при кандидатстването е учениците и родителите да са запознати както с основните насоки в образователните програми, така и с мисията, визията и политиката на училището. Познаването и приемането на училищния правилник ще улесни комуникацията и взаимодействието между семейство и училище, в полза на децата ни.

В 19. СУ „Елин Пелин“ интензивно се изучават чужди езици – английски, немски и норвежки и предприемачество и бизнес. Очакваме от своите кандидати да имат желание да усъвършенстват себе си в тази насока и семейството им да цени тези знания и умения.

Духът на разбиране, взаимопомощ и толерантност между всички в училище е водещ във философията ни. Това осигурява необходимата дисциплина, гарантира успешната ни работа и усещането ни за радост, удовлетвореност и спокойствие.

Политика на 19. СУ „Елин Пелин“ е да приема деца със специални образователни потребности, като стремежът е да се създават възможно най-добри условия за тяхното обгрижване – педагогическо, психологическо, емоционално.

19. СУ „Елин Пелин“ има разработени процедури за кандидатстване, които са свързани с обявен прием по етапи на образование или при желание за постъпване във вече сформирани паралелки при наличие на свободни места. Всички кандидати подали документите си за постъпване в училище по електронен път се приемат с предимство при класиране.

Политиката за прием на 19. СУ „Елин Пелин“ се основава на мисията, визията и целите на училището и образователните потребности на кандидатстващите деца и ученици.