19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обучение на педагогическите специалисти по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“