март 13, 2015

Охрана

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на учащи се, родители, външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в и от сградата и района на училището.

Правилникът е задължителен за всички учащи се, родители и външни граждани, посещаващи сградата и района на 19 СОУ . Пропускателния режим се осъществява от охранителите на фирма „Секюрити Група Алфа”ЕООД. Контролът по зване на пропускателния режим се осъществява от директора на училището .

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧАЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИ И МПС.

Охраната е длъжна  през работното си време :

1. Да не напуска работно си място в  сградата и двора  на училището по време на смените.

2. Да не допуска лица в  стола и бюфета.

3. Да проверява носещите обемисти предмети и изнасящите такива

  1. Учениците да се допускат в сградата на училището  след представяне на ученическа  лична карта или бележник.
  2. Влизането на външни лица в сградата да се извършва само след представяне на документ за самоличност.
  3. Гражданите, посещаващи директора и останалите отговорни длъжностни лица по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено.
  4. Гражданите, посещаващи директора, учителите, служителите и работниците се пропускат след записване на личните им данни по лична карта в “Дневник за посещенията”  и им се издава еднократен пропуск.
  5. Родителите /настойниците/ могат да посещават преподавателите само в регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи . Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.
  6. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:

а/ са въоръжени;

б/ са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психически отклонения;

в/ внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

г/ водят и разхождат кучета в двора на училището.

д/ носят със себе си обемисти багажи.

ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА.

  1. Внасянето в сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение от ръководството на училището.
  2.  Изнасянето от сградата на училището на багажи, товари, техника и имущества става само след писмено разрешение от ръководството на училището и проверка на съдържанието на същите.
  3. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника и имущества в и от сградата и района на училището се докладва на Директора, а при необходимост и на 6-то РПУ .