fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ВАЖНО! ОБРЪЩЕНИЕ ОТ Г-ЖА АРАБАДЖИЕВА- ДИРЕКТОР НА 19.СУ”ЕЛИН ПЕЛИН”

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

След проведените родителски срещи възникнаха няколко казуса, за които съм длъжна да представя становище:

 1. Частни занимални, организирани и рекламирани от институцията 19. СУ „Елин Пелин”, няма и в бъдеще не се предвиждат. Запозната съм, че сте подложени на изключително силен натиск от представители на горепосочените организации в началото на учебната година. Молбата ми е да сте изключително предпазливи при избора си и да пазите децата си. Голяма част от тези частни занимални са с нерагламентиран статут, предлагат недоказани педагогически практики, съществува огромно разминаване от това какво ви рекламират до това какво дават впоследствие на децата Ви, заниманията се провеждат от нискоквалифицирани и с липса на опит, морал и ценности учители, които са водени от една единствена цел – бързо забогатяване. Учители от 19. СУ нямат право да провеждат срещу заплащане занимания с Вашите деца, независимо дали в училище им преподават, или не. При осъществяване на такъв акт се допуска конфликт на интереси, който е забранен от ЗПУО.( Чл. 220. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14

(Чл. 178. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

 1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
 3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
 5. консултации по учебни предмети;
 6. кариерно ориентиране на учениците;
 7. занимания по интереси;
 8. библиотечно-информационно обслужване;
 9. грижа за здравето;
 10. осигуряване на общежитие;
 11. поощряване с морални и материални награди;
 12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 14. логопедична работа.

(2) Общата подкрепа се осигурява от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.)

и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 (Чл. 187. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
 5. ресурсно подпомагане.

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:

 1. със специални образователни потребности;
 2. в риск;
 3. с изявени дарби;
 4. с хронични заболявания.

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.)

на деца и ученици, с които работи в детската градина или в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците.

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период.

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.)

2. Относно извънучилщните дейности, които посещават децата Ви:

Могат преждевременно да напускат училище само и единствено по време на последното междучасие, като представят декларация от родител, че носи отговорност за детето си, и служебна бележка от посещаваната институция.

3. Относно въпроса:”Защо в самоподготовката на учениците в 3. и 4. клас влизат и други преподаватели?” отговорът е, че поради голяма натовареност ръководството удовлетвори желанието на колегите законосъобразно да не изпълняват допълнителна преподавателска дейност в часовете по самоподготовка.